Nõusolek oma isikuandmete töötlemiseks

 1. MÕISTED
  Klient on iga füüsiline isik, kes kasutab või avaldab soovi kasutada Laenuandja poolt pakutavat toodet.
  Kolmas isik on iga isik, kes ei ole Klient ega IPF gruppi kuuluv  ettevõte.
  Laenuandja on IPF gruppi kuuluv IPF Digital Estonia OÜ, registrikood 11034137, aadress Lõõtsa 5, 11415  Tallinn.
  IPF grupp on Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigis  registreeritud International Personal Finance Plc (emattevõte) ja kõik juriidilised isikud  ühiselt, milles International Personal Finance Plc omab otseselt või tütarettevõtte (või tütarettevõtete) kaudu valitsevat  mõju.
  Nõusolek on käesolev Kliendi nõusolek isikuandmete töötlemiseks.
 2. KLIENDI NÕUSOLEK
  Klient annab käesolevaga Laenuandjale täieliku ja tingimusteta nõusoleku töödelda Kliendi isikuandmeid käesolevas Nõusolekus ettenähtud koosseisus ja eesmärkidel ning edastada Kolmandatele isikutele alltoodud juhtudel ja korras.
 3. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRGID
  1. Laenuandja peab väga oluliseks Kliendi isikuandmete konfidentsiaalsust ning isikuandmete kaitset. Laenuandja töötleb Kliendi isikuandmeid niikaua, kui see on vajalik isikuandmete töötlemise eesmärkide või õigusaktist tuleneva kohustuse täitmise täitmiseks.
  2. Laenuandja töötleb Kliendi isikuandmeid üksnes õigusaktides sätestatud nõuete kohaselt, tagades isikuandmete töötlemise
  3. Laenuandja eesmärgid Kliendi isikuandmete töötlemiseks on:
   1. lepingu sõlmimine,  muutmine  ning   täitmine:   isikuandmeid   töödeldakse  Kliendi taotluse analüüsimiseks, Kliendi usaldusväärsuse ja maksevõime ning krediidivõimelisuse kontrollimiseks, lepingu sõlmimise otsustamiseks, sõlmitud lepingu haldamiseks, muutmiseks ning täitmiseks.
   2. lepingu täitmise tagamine: isikuandmeid töödeldakse Laenuandja lepingust tulenevate õiguste realiseerimiseks ning rikutud või vaidlustatud õiguste kaitsmiseks (nt andmete edastamine Laenuandjat esindavale advokaadile või kohtule).
   3. Kliendile teenuste ja toodete pakkumine: isikuandmeid töödeldakse, et pakkuda Kliendile Laenuandja või IPF gruppi kuuluva muu ettevõtte tooteid ja teenuseid, samuti Laenuandja või IPF gruppi kuuluva muu ettevõtte koostööpartnerite tooteid ja
   4. Laenuandja uute toodete ning teenuste välja töötamine ja arendamine ning teenusekvaliteedi parandamine:   isikuandmeid   töödeldakse,   et   paremini mõista Kliendi ootusi ja soove (nt uuritakse tarbijaharjumusi, kliendiküsitluste läbiviimine, mida võivad teha ka Kolmandad isikud) ning korraldada tarbijamänge ning kampaaniaid, samuti selleks, et täiendada ja arendada Laenuandja tooteid ja
   5. riskide vähendamine ja ärahoidmine: isikuandmeid töödeldakse nt rahapesu tõkestamiseks, spetsialistide nõuannete täitmiseks, samuti auditeerimiseks ja riskianalüüsiks.
   6. statistiline ning finantsanalüüs: isikuandmeid töödeldakse skooringumudelite välja töötamiseks.
   7. Laenuandja investoritele ning kreeditoridele info edastamine.
   8. Teiste õigusaktidest tulenevate Laenuandja kohustuste täitmine.
 4. TÖÖDELDAVATE ISIKUANDMETE KOOSSEIS
  1. Laenuandja töötleb Kliendi andmeid, mis on Laenuandjale Kliendiga suhtlemise käigus teatavaks
  2. Laenuandja töötleb eelkõige, kuid mitte ainult, alltoodud  andmeid:
   1. Kliendi isiklikud andmed (nimi, isikukood, sünniaeg, isikut tõendava dokumendi andmed);
   2. kontaktandmed (telefoninumber, aadress,   e-posti aadress);
   3. andmed Kliendi töö või õpingute kohta (haridusasutus, õppeasutus, tööandja, amet);
   4. andmed, mis on Kliendi kohta avalikult kättesaadavad Internetis (huvid, postitused sotsiaalmeedias, suhtestaatus, jagatud postitused, asukohaandmed);
   5. Kliendi finantsandmed (sissetulek, vara, kohustused, pereliikmed);
   6. andmed Kliendi usaldusväärsuse kohta (varasem maksekäitumine, andmed maksehäirete kohta, Laenuandjale või Kolmandale isikule tekitatud kahju kohta);
   7. andmed Kliendi vara päritolu kohta (andmed isiku tehingupartnerite ja äritegevuse kohta);
   8. seadusest tuleneva kohustuse täitmisel saadud andmed (uurimisasutuste, notarite, maksuhalduri, kohtu, Rahapesu Andmebüroo järelepärimistest, kohtutäiturite nõuetest tulenevad andmed);
   9. andmed tehingute ja nendega seotud lepingute kohta (sõlmitud ja lõppenud lepingud, esitatud taotlused, avaldused, lepingu rikkumised).
   10. andmed Kliendi harjumuste, eelistuste ja rahulolu kohta (nt andmed kasutatavate teenuste ning kasutamise aktiivsuse kohta, andmed kliendirahulolu kohta), Kliendi kaebustega seotud andmed,
   11. andmed tarbijamängudes ja kampaaniates osalemise kohta;
   12. andmed Kliendi finantskogemuse
 5. ISIKUANDMETE AVALIKUSTAMINE NING EDASTAMINE
  Laenuandja edastab Kliendi isikuandmeid:

  1. IPF gruppi kuuluvatele isikutele (sh tulevikus IPF  gruppi  kuuluvatele  isikutele),  kelle nimekirja esitab Laenuandja Kliendi poolt Laenuandjaga sõlmitud lepingus toodud klienditeeninduse e-posti aadressile saadetud vastava päringu alusel. Kliendiandmete töötlemine võib toimuda ka väljaspool Euroopa Liitu, järgides seejuures seaduses toodud nõudeid.
  2. Laenulepingu või muu lepingu sõlmimise, muutmise ja täitmisega seotud isikutele (nt tõlke-, side-, trüki-, posti- ja otsekorraldusteenuse osutajad, krediidiasutused, notarid, käendajad);
  3. andmekogudesse ja avalikesse  registritesse,   sh   Äriregister,   AS   Krediidiinfo   või mis tahes muu isiku poolt peetavasse maksehäireregistrisse, millesse  Laenuandja edastab andmeid seaduse või lepingu alusel. Laenuandjal on andmete maksehäireregistrisse edastamise õigus, kui Laenusaajal on Laenuandja ees nõuetekohaselt täitmata rahaline kohustus;
  4. nõudeõiguse loovutamise korral uuele võlausaldajale;
  5. Kolmandale isikule, kelle kasuks Laenuandja pandib Kliendiga sõlmitud lepingust tulenevad nõuded Kliendi vastu;
  6. muudele Kolmandatele isikutele seoses Laenuandja vajadusega kaitsta oma seaduslikke õigusi (nt võlgade sissenõudmise teenuse osutajale);
  7. Kolmandatele isikutele seoses Laenuandja poolt seadusest tuleneva kohustuse täitmisega (nt uurimisasutustele, notaritele, maksuhaldurile, Rahapesu Andmebüroole, Tarbijakaitseametile, Finantsinspektsioonile, politseile);
  8. Kolmandatele isikutele, kellele andmete esitamine on vajalik lepingu täitmise tagamiseks Laenuandja poolt;
  9. Kolmandatele isikutele Laenuandja uute toodete ning teenuste välja töötamise eesmärgil või nende kohta Kliendile info jagamiseks, samuti Kliendi tarbijaharjumuste uurimiseks ning pakkumiste tegemiseks;
  10. Laenuandja investoritele ning potentsiaalsetele investoritele tingimusel, et nimetatud isik tagab isikuandmete konfidentsiaalsuse ja kaitse;
  11. Laenuandja volitatud töötlejatele, kelle andmetega saab tutvuda Laenuandja kodulehel: com/ee/volitatud-tootlejad;
  12. nii Eesti kui välisriigi krediidi- ja finantseerimisasutusele või vahendajale nende poolse järelpärimise alusel Kliendile tema poolt soovitud teenuse osutamiseks;
  13. Laenuandja finantskonsultandile, õigusnõustajale, audiitorile ja muudele teenuse osutajatele tingimusel, et nimetatud isikud tagavad isikuandmete konfidentsiaalsuse ja
  14. Laenuandja avalikustab Kliendi isikuandmeid Kolmandatele isikutele üksnes ulatuses, milles see on vajalik Nõusoleku punktis 3 nimetatud eesmärkide
 6. KLIENDI ÕIGUSED
  1. Kliendil on õigus saada Laenuandjalt igal ajal infot isikuandmete ja nende kasutamise eesmärgi kohta ning nõuda ebaõigete andmete parandamist, sh saada viivitamatult teavet Kliendi krediidivõimelisuse hindamiseks kasutatud andmete Kliendil  on õigus nõuda Laenuandjalt isikuandmete töötlemise lõpetamist, kui seadusest ei tulene teisiti.
  2. Kliendil on igal ajal võimalus tutvuda Laenuandja poolt isikuandmeid töötlema volitatud isikute (volitatud töötlejad) andmetega aadressil com/ee/ volitatud-tootlejad.
  3. Kliendi on igal ajal õigus teavitada Laenuandjat oma soovist mitte saada personaalseid pakkumisi ja Info, kuidas personaalsetest pakkumistest või reklaamist keelduda on olemas pakkumise ja/või reklaami juures. Personaalseks pakkumiseks või reklaamiks ei loeta IPF gruppi kuuluvate ettevõtete poolt pakutavate toodete või teenuste üldist ja tutvustavat infot.
  4. Kliendil on igal ajal õigus pöörduda Laenuandja poole, kui ta leiab, et Laenuandja on rikkunud isikuandmeid töödeldes Kliendi õigusi.
  5. Kliendil on oma õiguste rikkumise korral igal ajal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või pädeva Eesti kohtu
 7. ISIKUANDMETE SALVESTAMINE
  1. Laenuandjal on õigus salvestada kõik sidevahendi (telefon, e-post, internetipank) teel antud Kliendi korraldused, samuti Kliendi muud
  2. Laenuandjal on õigus kasutada salvestisi Kliendi korralduste ja muude toimingute tõendamiseks või
 8. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTETE  MUUTMINE
  1. Laenuandjal on õigus Nõusolekus sätestatud isikuandmete töötlemise põhimõtteid ühepoolselt muuta, arvestades õigusaktides sätestatut.
  2. Laenuandja teavitab Klienti isikuandmete töötlemise põhimõtete muutmisest kas Laenuandja kodulehel või Kliendi iseteeninduses või muul viisil vähemalt 1 (üks) kuu enne muudatuste jõustumist.