PAZIŅOJUMS PAR PRIVĀTUMU

Šis paziņojums par privātumu apraksta kārtību, kādā mēs veicam Jūsu personas datu apstrādi (t.i. datu
apkopošanu, izmantošanu, atklāšanu, saglabāšanu un aizsardzību) un sniedz Jums kā datu subjektam
informāciju par Jūsu tiesībām. Šis paziņojums attiecas uz personām, kuras: (i) ir https://credit24.com/lv/ lapas apmeklētāji un mūsu lietotnes lietotāji; (ii) piesakās aizdevuma saņemšanai pie mums (iii) ir mūsu klients; (iv) ir mūsu bijušais klients; (v) ir mūsu potenciālā klienta, klienta vai bijušā klienta galvinieks vai cita persona, kuras dati ir mūsu potenciālā klienta, klienta vai bijušā klienta materiālos (arī “Jūs”, “Jums”, “Jūsu”).

SIA “IPF Digital Latvia” (arī “mēs”, “mums”, “mūs”, “mūsu”) rīkojas kā datu pārzinis un ir atbildīga par Jūsu personas datu apkopošanu, izmantošanu,

atklāšanu, saglabāšanu un aizsardzību atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2016/679 (2016.
gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un
ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), iekšējiem noteikumiem, politikai, kā arī
piemērojamajiem nacionālajiem tiesību aktiem.

Jūsu personas datu apstrādi vai kontroli var veikt arī citas International Personal Finance plc. grupas meitas
sabiedrības (IPF grupai piederošo sabiedrību saraksts ir pieejams: http://www.ipfin.co.uk/en/about-us/our-
businesses.html)
. Pievēršam Jūsu uzmanību tam, ka SIA “IPF Digital Latvia” nav atbildīgs par citu pārziņu
darbību ar personas datiem.

Pārziņa identitāte un kontaktinformācija

Mūsu identifikācijas dati:

SIA “IPF Digital Latvia”, reģ.nr. 50003913651

Jūs varat sazināties ar mums:

Elektroniski: info@credit24.lv

Telefoniski: 20140014

Interneta vietne: https://credit24.com/lv/

Mēs esam iecēluši datu aizsardzības speciālistu, ar kuru Jūs varat sazināties elektroniski: privacy@ipfdigital.com

Personas datu kategorijas

Mēs apstrādājam sekojošas Jūsu personas datu kategorijas:

Identifikācijas dati – vārds, uzvārds, adrese, personas kods, u.c.

Dokumenta dati – dokumenta numurs, izsniegšanas datums, derīguma termiņš;

Kontaktinformācija – e-pasts, tel. nr., adrese, u.c.

Informācija par privāto dzīvi – ģimenes stāvoklis, bērni, mājsaimniecība, dzimums u.c.

Informācija par profesionālo dzīvi – darba devējs, profesionālā pieredze, amats, atalgojums, izglītība u.c.
Atrašanas vietas dati – atrašanās vietas GPS koordinātas u.c.

Patērētāja uzvedības dati – e-komercijas dati, piederošais īpašums (privātmāja, dzīvoklis, automašīna…)
Digitālie dati – sīkdatnes, IP adrese, Interneta un sociālo tīklu aktivitātes un citi Internetā publiski pieejamie
dati u.c.

Finanšu dati – informācija par Jūsu banku, bankas konta numurs, ieņēmumi, identificējamie izdevumi, aizņēmumi u.c.

Kā mēs veicam Jūsu personas datu ievākšanu?

Mēs apkopojam ar Jums saistīto informāciju no sekojošiem avotiem:

 • Jūsu pieteikums aizdevuma saņemšanai mūsu mājas lapā vai pieteikumi, ko Jūs esat iesnieguši mūsu
  partneriem;
 • mūsu saziņa pa telefonu, elektroniski, izmantojot Interneta vietnēs pieejamos pašapkalpošanās
  pakalpojumus;
 • no mūsu iekšējām datu bāzēm;
 • no personas, kura piesakās aizdevumam caur mūsu resursiem;
 • dažādas ārējās datu bāzes (skat. zemāk).

Cik ilgi mēs glabājam Jūsu datus?

Mums ir tiesības un tiesisks pienākums glabāt visus personas datus, ko Jūs mums iesniedzat, un kurus mēs ievācam kā arī datus par
visiem mūsu starpā noslēgtajiem darījumiem. Apkopotā informācija tiek glabāta kredītlietā maksimāli 10
gadus pēc aizdevuma līguma termiņa beigām. Daži personas dati var tikt uzglabāti īsāku laiku, tostarp atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī mūsu leģitīmajām interesēm. Piemēram, ar kredīta izsniegšanu saistītos dokumentus mēs glabāsim vienu gadu pēc patērētāja kreditēšanas līgumā noteikto saistību izpildes, bet informācija par nelegāli iegūtu
līdzekļu legalizāciju tiek glabāta piecus gadus pēc aizdevuma līguma izbeigšanas. Savukārt, ja jūsu personas dati ir nepieciešami mūsu interešu aizsardzībai tiesā, mēs glabāsim visus nepieciešamus personas datus, kamēr tas ir nepieciešams konkrētam procesam.   Gadījumā, ja dati tiek glabāti kādam citam īpašam mērķim,
glabāšanas periods tiek norādīts sadaļā par Jūsu datu izmantošanas veidiem. Gadījumā, ja mēs veicam datu
apstrādi ar Jūsu piekrišanu, mēs varam vienoties arī par citu datu glabāšanas periodu.

 

Kam mēs atklājam Jūsu datus?

Atkarībā no datu apstrādes mērķa, mēs varam atklāt Jūsu personas datus dažādu kategoriju saņēmējiem, t.i.

 • mūsu piegādātājiem;
 • kredītspējas izvērtēšanas aģentūrām;
 • trešajām personām, kurām mēs varam cedēt prasības tiesības attiecībā uz Jūsu parādu.

Tomēr mēs atklājam Jūsu personas datus tikai nepieciešamajā apmērā un formā, kādā tas ir nepieciešams, lai sasniegtu paziņojumā par privātumu norādīto mērķi un tikai mūsu darījuma
partneriem un pakalpojumu sniedzējiem, ar ko mēs esam noslēguši līgumus par Jūsu tiesību un brīvību
aizsardzību attiecībā uz Jūsu personas datiem (piemēram, mūsu piegādātājiem, kredītspējas
izvērtēšanas aģentūrām, trešajām personām, kurām mēs varam cedēt prasības tiesības attiecībā uz
Jūsu parādu).

Lai nodrošinātu atbilstību noteiktajām likumu prasībām, atsevišķos gadījumos mēs esam pakļauti
tiesiskam pienākumam atklāt Jūsu datus valsts iestādēm (piemēram, izmeklētājiem, nodokļu iestādēm,
Patērētāju tiesību aizsardzības centram, Finanšu un kapitāla tirgus komisijai).

Kur tiek veikta Jūsu personas datu apstrāde?

Lai īstenotu komercdarbību, mums ir nepieciešams veikt Jūsu personas datu apstrādi atbilstoši šī paziņojuma
noteikumiem. Mēs veicam Jūsu personas datu apstrādi Eiropas Savienībā, kā arī citās valstīs. Gadījumā, ja mūsu
piegādātāji veic Jūsu personas datu apstrādi valstīs, kas nenodrošina pietiekamu aizsardzības līmeni Jūsu
tiesībām, mēs rūpīgi izvērtēsim visus apstākļus un pārliecināsimies, ka tiek nodrošināti atbilstoši aizsardzības
pasākumi, lai Jūsu tiesības netiktu jebkādā veidā pārkāptas. Mēs pārliecināsimies, ka tiek nodrošināti
nepieciešami apstākļi Jūsu tiesību izmantošanai un efektīvas tiesiskās aizsardzības nodrošināšanai. Piemēram,
atkarībā no apstākļiem un trešās valsts kategorijas, mēs varam izmantot dažādas garantijas un pamatus Jūsu
personas datu nodošanai ārpus Eiropas Savienības, piemēram, mēs varam noslēgt līguma standartklauzulas par
personas datu aizsardzību. Lūdzam ņemt vērā, ka Jūs varat saņemt garantiju kopijas, izmantojot saziņai mūsu
šajā paziņojumā norādīto kontaktinformāciju.

Kā mēs izmantojam Jūsu personas datus?

 • Mēs izmantojam Jūsu personas datus aizdevuma līguma noslēgšanai un administrēšanai vai, lai pēc Jūsu pieprasījuma, īstenotu atbilstošus pasākumus pirms līguma noslēgšanas. Piemēram:
 • Pirms aizdevuma līguma noslēgšanas Jums ir jāaizpilda aizdevuma pieteikuma forma.
  Balstoties uz Jūsu sniegtajiem datiem, mūsu sistēma veiks aprēķinus un ģenerēs aizdevuma
  piedāvājumu. Piedāvājums ietvers aizdevuma līguma noteikumus un ir nepieciešams mūsu
  risku analīzei un pārvaldīšanai. Gadījumā, ja aizdevuma pieteikumā Jūs neietversiet mums
  nepieciešamos datus, mēs nevarēsim Jums sagatavot aizdevuma piedāvājumu. Lai gan
  piedāvājums tiek ģenerēts automātiski, lēmumu par aizdevuma izsniegšanu vienmēr izvērtē
  mūsu darbinieks, kam ir nepieciešamās pilnvaras un tiesības mainīt šādu lēmumu.
 • Lai grozītu kādu jau noslēgto aizdevuma līgumu, piemēram, mainītu kredīta limitu, mēs
  apkoposim un izmantosim Jūsu datus kredītspējas novērtēšanai.
 • Pēc aizdevuma līguma noslēgšanas, mēs izmantosim Jūsu datus nepieciešamo maksājumu
  noformēšanai, t.i. lai iesniegtu Jūsu datus bankai/maksājuma iestādei, maksājuma
  noformēšanai Jūsu uzdevumā.
 • Mēs nosūtīsim Jums aizdevuma līguma informāciju un dokumentus, tieši vai izmantojot
  telekomunikāciju vai pasta pakalpojumus.
 • Nenokārtotu no aizdevuma līguma izrietošo maksājuma saistību gadījumā, mēs varam
  izmantot mūsu no līguma izrietošās, pārkāptās tiesības. Iestājoties maksājuma samaksas termiņam, mēs vai mūsu parteri nosūtīs Jums atgādinājumu; gadījumā, ja Jūs nereaģēsiet uz mūsu atgādinājuma vēstulēm, mēs varam nodot informāciju par Jūsu neizpildītajām maksājuma
  saistībām kredītreģistriem un līdzīgām organizācijām atbilstoši noteikumiem, kas regulē informācijas par kavētiem
  maksājumiem/datu par parādiem publicēšanu.
 • Mēs arī varam iesniegt prasību, ietverot tajā datus par Jūsu neizpildītajām saistībām vai nodot
  šādu informāciju mūsu pilnvarotajām parādu piedziņas kompānijām. Gadījumā, ja Jūs
  pārkāpsiet uzņemtās saistības, mēs varam glabāt datus par šādu saistību neizpildi uz laiku līdz
  10 gadiem no pārkāpuma izdarīšanas brīža.
 • Jūsu piekrišanas gadījumā mēs varam izmantot Jūsu personas datus, lai nosūtītu Jums īpaši
  sagatavotus piedāvājumus, kas atbilst Jūsu nepieciešamībai.
 • Mēs veicam Jūsu personas datu apstrādi, lai izpildītu spēkā esošas tiesiskās prasības, kas
  galvenokārt ir noteiktas, bet neaprobežojas ar: Latvijas Fizisko
  personu datu apstrādes likumu, Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, Civillikumu, Kredītinformācijas biroju likumu, Noziedzīgi iegūtu
  līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumu un citu piemērojamo tiesību aktu
  prasībām. Tiesību aktos noteikto datu nesniegšanas gadījumā, mēs nevarēsim noslēgt aizdevuma
  līgumu. Piemēram:

  • Pirms aizdevuma līguma noslēgšanas, mēs veicam Jūsu kontaktinformācijas apstrādi, lai
   sniegtu Jums informāciju par mūsu finanšu produktiem, lai Jūs varētu pieņemt pamatotu
   lēmumu.
  • Lai izvērtētu Jūsu kredītspēju, mēs varam nodot Jūsu datus kredītspējas izvērtēšanas
   aģentūrām.
  • Mēs ievērojam atbildīgas aizņemšanās principu – augšminētā nodrošināšanai mēs
   izmantojam aizdevuma pieteikumu, lai apkopotu Jūsu finanšu datus. Mēs iegūstam Jūsu
   finanšu datus arī no citiem avotiem. Piemēram, (i) mēs izvērtējam Jūsu bankas konta datus,
   lai noteiktu ienākumu un izdevumu apmēru, (ii) pieprasām informāciju no kredītu
   datubāzēm, tostarp kredītinformācijas birojiem attiecībā uz citiem aizdevumiem un agrāko maksājumu disciplīnu, tostarp par galviniekiem, ja no Jums saņemta informācija nav pietiekama un dokumentāri pamatota, un (iii) pieprasām informāciju no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras vai Valsts ieņēmumu dienesta par Jūsu ienākumiem, ja aizdevums pārsniedz likumā noteikto summu. Mēs
   izmantojam apkopoto informāciju Jūsu kredītspējas izvērtēšanai.
  • Lai novērstu nelegāli iegūtu līdzekļu legalizāciju, mēs veiksim Jūsu personas datu un
   informācijas par Jūsu identitāti apkopošanu fiziski vai izmantojot tehnoloģiskos risinājumus.
   Mēs izmantosim konkrētus datus, lai pārbaudītu noteiktās datu bāzēs pieejamo informāciju
   un izmantosim apkopotos datus Jūsu identitātes pārbaudei.
  • Mums ir audita, nodokļu atskaišu un grāmatvedības saistības. Lai nodrošinātu minēto saistību
   izpildi, mēs atklāsim noteiktus jūsu datus mūsu finanšu konsultantiem, revidentiem un citiem
   finanšu pakalpojumu sniedzējiem, ar nosacījumu, ka vienmēr tiek nodrošināta Jūsu personas
   datu konfidencialitāte.
  • Mums var rasties nepieciešamība izpildīt citas tiesību aktos noteiktās saistības (ieskaitot no
   starptautiskiem nolīgumiem izrietošās saistības) un mēs varam apstrādāt no šādu saistību
   izpildes iegūto informāciju. Šādu personas datu apstrāde vienmēr tiek veikta tikai tiesisko
   saistību izpildes nodrošināšanai.
 • Mēs veicam Jūsu personas datu apstrādi, pamatojoties uz tiesiskām interesēm. Tiesiskas intereses nozīmē mūsu sabiedrības rūpīgi izvērtētas komercdarbības intereses, ieskaitot krāpniecības identificēšanu un novēršanu (nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) kontrolsaraksts, krāpniecisku darbību un finanšu noziegumu identificēšana un novēršana) un informācijas un sistēmas drošību (datu zaudēšanas novēršanas programmatūra, ļaunprātīgas programmatūras izmantošanas novēršana, interneta drošība), kā arī visas nepieciešamas informācijas uzglabāšu tās iesniegšanai pilnvarotajām iestādēm. Lai nodrošinātu, ka mūsu intereses ir līdzsvarā ar Jūsu interesēm, ikviena datu apstrādes aktivitāte tiek veikta, balstoties uz mūsu tiesisko interešu līdzsvarošanas testu. Mēs veicam Jūsu personas datu apstrādi mūsu tiesisko interešu nodrošināšanai, sekojošiem mērķiem:
 • Mēs veicam Jūsu datu apstrādi krāpšanas identificēšanas sistēmās, lai novērstu finanšu
  krāpšanu.
 • Mēs nododam Jūsu personas datus mūsu grupas sabiedrībām, piemēram, iekšējiem
  administratīviem mērķiem atbilstoši tiesiskajām datu nodošanas prasībām.
 • Mēs apkopojam Jūsu ierīču datus, lai garantētu mūsu tīklu drošību un uzraudzītu datu plūsmu mūsu interneta vietnē.
 • Jaunu produktu un pakalpojumu izstrāde un esošo produktu pilnveidošana.
 • Mēs izpētām mūsu digitālo resursu (piemēram, mājas lapas) lietošanas ieradumus mūsu mārketinga un biznesa attīstības stratēģijas pilnveidošanai un īstenošanai.
 • Mēs uzglabājam un apkopojam Jūsu personas datus darījumu izsekojamības un likumīguma nodrošināšanai un pierādīšanai sakarā ar pilnvaroto iestāžu pieprasījumiem.
 • Mēs uzglabājam un apkopojam Jūsu personas datus pretenziju vai konfliktu gadījumā, lai mums būtu iespēja sniegt atbildi uz pretenziju vai atrisināt konfliktu, kā arī aizsargāt mūsu vai trešo pušu intereses.

Ik reizi, kad mēs paļaujamies uz mūsu tiesisko interesi, kas ir saistīta ar Jūsu personas datu izmantošanu, mēs
ievērojam un atzīstam Jūsu intereses un tiesības, kas ir paredzētas tiesību normās, kas regulē datu aizsardzību.
Jūsu tiesības uz privātumu vienmēr tiek atbilstoši nodrošinātas un līdzsvarotas pret Jūsu tiesībām un brīvību.
Jums ir tiesības iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi, pamatojoties uz Jūsu tiesiskajām interesēm un
gadījumā, ja Jūs vēlaties iesniegt pretenziju, lūdzu, vērsieties klientu apkalpošanas centrā. Lūdzu, ievērojiet, ka
mēs varam turpināt datu apstrādi, ja mēs uzskatām, ka mūsu tiesiskās intereses ir līdzsvarā ar Jūsu tiesībām un
brīvību. Ja Jūsu iebildumi būs ilgstoši, tas var mums liegt Jūsu personas datu apstrādi paredzētajam mērķim.

 • Jūsu piekrišanas gadījumā, mēs varam periodiski apkopot un apstrādāt Jūsu datus. Jūsu piekrišana ir brīvprātīga un tiks iegūta attiecīgajām datu apstrādes darbībām sekojošiem mērķiem:
  • Lai saņemtu mūsu reklāmas piedāvājumus, izmantojot visus saziņas kanālus;
  • Saņemtu no mums citu sabiedrību reklāmas piedāvājumus;
  • Pieprasītu par Jums informāciju no kredītinformācijas biroja, ja Jūsu iesniegta informācija nav pietiekama un dokumentāri pamatota, un mēs vēlamies veikt papildu pārbaudi, lai izvērtētu Jūsu spēju atmaksāt aizdevumu.

Jūs varat jebkurā brīdī bez maksas atsaukt savu piekrišanu mūsu mājas lapā www.credit24.lv vai sazinoties ar mūsu klientu apkalpošanas centru. Šādā gadījumā mēs izpildīsim Jūsu lūgumu saprātīgā termiņā. Informācija
par to, kā atteikties no mārketinga paziņojumu saņemšanas, tiks ietverta arī pašā mārketinga
paziņojumā.

Jūsu tiesības

 • Pirms Jūsu tiesību izmantošanas mums ir nepieciešams identificēt Jūs, lai aizsargātu Jūsu personas
  datus no krāpnieciskas izmantošanas mēģinājumiem.
 • Jūsu pieprasījums tiks apstrādāts viena mēneša laikā atbilstoši klientu sūdzību izskatīšanas kārtībai.
 • Jums ir tiesības jebkurā brīdī saņemt informāciju par Jūsu personas datu izmantošanas mērķi,
  kategorijām, avotiem, saņēmējiem, glabāšanas ilgumu un Jūsu tiesībām.
 • Jums ir tiesības piekļūt Jūsu personas datiem, ieskaitot tiesības saņemt apstrādāto personas datu
 • Jumsir tiesības pārnest Jūsu datus, ko jūs esat ievēris savā aizdevuma pieteikumā, un datus, kuru
  apstrādi mēs veicam, saskaņā ar Jūsu piekrišanu un kuru apstrāde tiek īstenota automātiski. Mēs Jums iesniegsim šos datus mašīnlasāmā Excel faila formātā, lai Jūs varētu to glabāt vai nodot citiem pakalpojumu sniedzējiem. Jūs varat arī pieprasīt personas datu nodošanu citam datu pārzinim – tomēr mēs varam īstenot šādu nodošanu tikai gadījumā, ja tā ir tehniski iespējama. Tā kā Excel fails ietver Jūsu personas datus, lūdzu, nodrošiniet drošu personas datu glabāšanu Jūsu ierīcēs.
 • Mēs nodrošinām Jūsu datu aktualitāti, periodiski vēršoties tiesību aktos noteiktajā kārtībā pie Jums ar
  lūgumu atjaunot mums nodotos personas datus. Neskatoties uz to, gadījumā, ja Jūs konstatējat, ka kādi
  mūsu rīcībā esošie Jūsu personas dati ir neprecīzi, Jūs varat pieprasīt kļūdaino datu labošanu un
  nepilnīgo datu papildināšanu. Jūs varat labot vai papildināt Jūsu personas datus pašapkalpošanās
  centrā, vai sazinoties ar mums un iesniedzot precīzus vai papildu datus. Laikā, kas ir nepieciešams, lai
  mēs varētu pārbaudīt Jūsu datu atbilstību gadījumā, ja Jūsu personas datu atbilstība tiek apšaubīta, Jūs
  varat pieprasīt ierobežot Jūsu personas datu apstrādi.
 • Jums ir tiesības ierobežot datu apstrādi. Tas nozīmē, ka mēs glabāsim Jūsu datus, bet neizmantosim
  tos citiem mērķiem. Jums ir tiesības pieprasīt Jūsu personas datu dzēšanu, bet tikai sekojošajos tiesību
  aktos noteiktajos gadījumos:

  • Jūsu dati mums vairs nav nepieciešami, vai arī mēs esam pārsnieguši noteikto datu glabāšanas termiņu;
  • gadījumos, kad datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jūs esat atsaukuši
   sniegto piekrišanu;
  • Jūs iebilstat pret datu apstrādi, balstoties uz mūsu tiesiskajām interesēm. Mēs ierobežosim
   datu apstrādi līdz Jūsu interešu pārbaudes pabeigšanai; ja noteicošās būs Jūsu tiesības,
   attiecīga pieprasījuma gadījumā, mēs dzēsīsim Jūsu datus;
  • Personas datu dzēšana ir nepieciešama tiesisko prasību izpildes nodrošināšanai;
  • Gadījumā, kad datu apstrāde ir prettiesiska, Jūs varat pieprasīt apstrādes ierobežošanu vai datu dzēšanu.

Tiesiska pamatojuma neesamības gadījumā mēs nedzēsīsim Jūsu personas datus un neierobežosim
datu apstrādi.

 • Jums ir tiesības apstrīdēt lēmumu personas datu automātiskās apstrādes gadījumā, ieskaitot
  profilēšanu.
 • Jums ir tiesības jebkurā brīdī sazināties ar mums gadījumā, tostarp, ja Jūs uzskatāt, ka mēs esam pārkāpuši datu aizsardzības likumos noteiktās Jūsu tiesības.
 • Jums ir tiesības vērsties kompetentā datu aizsardzības iestādē (Latvijas Datu valsts inspekcijā,
  Blaumaņa ielā 11/13-15, Rīga, LV-1011), ja Jūs uzskatāt, ka Jūsu tiesības attiecībā uz personas
  datu apstrādi ir tikušas pārkāptas.

Sīkdatnes

 • Sīkdatnes ir nelieli datu faili, kas tiek uzkrāti Jūsu datorā, lai apkopotu standarta interneta žurnālfailus
  un apmeklētāju uzvedības datus. Šī informācija tiek izmantota, lai, piemēram, sekotu informācijai par
  interneta vietnes apmeklējumu un sagatavotu statistikas pārskatus par interneta vietnes apmeklēšanu.
 • Jūs varat savos pārlūka iestatījumos, izvēlēties opciju: nepieņemt sīkdatnes. Tomēr ņemiet vērā, ka
  atsevišķas pirmās personas sīkdatnes būs nepieciešamas, lai interneta vietnes lietotājs varētu izmantot
  mūsu pakalpojumus.
 • Sīkākai informācijai skaitīt: https://credit24.com/lv/sikdatnu-izmantosanas-politika/

Atjaunošana

Mēs regulāri izvērtējam mūsu paziņojumu par privātumu un varam to periodiski grozīt (galvenokārt, lai
nodrošinātu atbilstību tiesību aktiem un datu aizsardzības praksei). Privātuma paziņojuma aktuālā versija tiks
publicēta mūsu interneta vietnē. Pēdējie paziņojuma par privātuma atjaunojumi ir izdarīti: 2018. gada novembrī.