AIZDEVUMA LĪGUMA VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

Novembris 2016

1. Definīcijas

Aizdevuma līguma vispārīgajos noteikumos (turpmāk — Vispārīgie noteikumi) izmantotie termini ir lietoti sekojošās nozīmēs:

Aizdevējs nozīmē SIA „IPF Digital Latvia”, kas ir reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā 10.04.2007 ar vienoto reģistrācijas numuru: 50003913651, adrese: 13. janvāra iela 3, Rīga, LV-1050.

Aizdevums nozīmē kopējo naudas summu, ko Aizdevējs aizdevis Aizņēmējam saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.

Aizņēmējs nozīmē Latvijas Republikā pastāvīgi dzīvojošu fizisku personu, kam Latvijā ir dzīvesvieta (adrese) un konts Latvijā reģistrētā bankā un kura noslēgusi Līgumu ar Aizdevēju.

Aizņēmuma likme ir likme saskaņā ar kuru tiek aprēķināti Procenti.

Pārstāvis ir juridiska persona, kuru Aizdevējs ir pilnvarojis reģistrēt Aizņēmējus, pieņemt Pieteikumus no Aizņēmējiem un veikt Aizņēmēju identificēšanu Aizdevēja vārdā. Pārstāvju saraksts ir pieejams Mājas lapā.

Atmaksas grafiks nozīmē Aizdevēja sagatavotu maksājuma grafiku, kurā noteikti Aizdevuma atmaksas termiņi un maksājumu apmēri, kā arī Aizdevuma komisijas maksas un Procentu apmērs un to samaksas kārtība Aizdevuma termiņa ietvaros.

Cenrādis nozīmē Aizdevēja cenrādi, kas ir pieejams Interneta vietnē www.credit24.lv tā spēkā esošajā redakcijā ar grozījumiem, ko Aizdevējs periodiski un vienpersoniski tajā var izdarīt.

Darba diena nozīmē ikvienu kalendāro darba dienu no pirmdienas līdz piektdienai, neskaitot Latvijas Republikā oficiāli noteiktās brīvdienas un svētku dienas, un ikvienu citu dienu, kas netiek uzskatīta par bankas darba dienu.

Eiropas patēriņa kredīta standartinformācijas veidlapa ir saskaņā ar 2010.gada 28.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1219 „Noteikumi par patērētāja kreditēšanu” 2.pielikumu izstrādāta Eiropas patēriņa kredīta standartinformācijas veidlapa.

Gada procentu likme (GPL) ir procentu likme, kas tiek izteikta kā gada procentu likme, kas ietver Komisijas maksu un Procentus, neietverot jebkādus Aizņēmēja maksājumus, kas izriet no saistību izpildes kavējuma vai nepienācīgas izpildes vai samaksu par Aizņēmēja izmantotiem papildu pakalpojumiem.

Komisijas maksa nozīmē maksājumu par Aizdevuma izsniegšanu, ko Aizņēmējs maksā Aizdevējam un kas ietver visas izmaksas un izdevumus, kas Aizdevējam rodas Aizdevuma izsniegšanas sakarā.

Līgums nozīmē šo aizdevuma līgumu, kas sastāv no Datu Subjekta piekrišanas noteikumiem, Speciālajiem noteikumiem, Vispārīgajiem noteikumiem, Aizņēmēja Pieteikuma un Eiropas patēriņa kredīta standartinformācijas veidlapas.

Mājas lapa nozīmē Aizdevēja interneta vietni: www.credit24.lv, ko Aizņēmējs var izmantot, reģistrējoties un iesniedzot Pieteikumu.

Nokavējuma procenti nozīmē procentus par katru Aizdevuma pamatsummas daļas atmaksas kavējumu ar Aizņēmuma likmi, kurai pievienoti 0,05% dienā.

Pašapkalpošanās sistēma nozīmē Aizdevēja nodrošinātu pakalpojumu Mājas lapā, kas ļauj Aizņēmējam pārvaldīt Aizdevumu un saņemt paziņojumus no Aizdevēja.

Pieteikums nozīmē aizdevuma pieteikumu, ko Aizņēmējs iesniedz Aizdevējam elektroniski vai ar Pārstāvja starpniecību Līgumā paredzētajā kārtībā.

Procenti nozīmē procentu maksājumu par Aizdevuma izmantošanu, kas aprēķināti saskaņā ar Aizņēmuma likmi.

Puses un Puse nozīmē Aizdevēju un Aizņēmēju, abus kopā vai katru atsevišķi.

Reģistrācijas maksa nozīmē maksu par Aizņēmēja reģistrāciju. Gadījumā, ja Pieteikums tiek iesniegts ar Pārstāvja starpniecību, šāda maksa netiek piemērota.

Trešā persona nozīmē ikvienu fizisku vai juridisku personu, kas nav Līguma puse.

2. Aizņēmēja reģistrēšana

2.1. Lai pieteiktos Aizdevumam Mājas lapā, Aizņēmējs veic sākotnējo reģistrāciju Mājas lapā. Pēc datu ievadīšanas Mājas lapā uz Aizņēmēja mobilo tālruni tiek nosūtīts apstiprinājuma kods. Aizņēmējs ievada saņemto kodu Mājas lapā tam paredzētajā vietā, pretī saņemot Aizņēmēja numuru. Aizņēmējs samaksā Reģistrācijas maksu, pārskaitot to no Aizņēmēja konta Aizdevēja kontā, kas ir norādīts Mājas lapā, maksājuma mērķī norādot Aizņēmēja numuru.

2.2. Veicot reģistrācijas procedūru Mājas lapā, Aizņēmējs apliecina, ka tas ir iepazinies ar Līguma noteikumiem, tie ir viņam saprotami un Aizņēmējs piekrīt šādiem noteikumiem.

2.3. Veicot reģistrācijas procedūru Mājas lapā vai iesniedzot Pieteikumu ar Pārstāvja starpniecību, Aizņēmējs piekrīt nodot savus personas datus Aizdevējam un apliecina, ka Aizdevējs ir tiesīgs izmantot Aizņēmēja datus Datu Subjekta piekrišanas noteikumos, kas parakstīti pirms Pieteikuma iesniegšanas, paredzētajiem mērķim.

2.4. Pēc reģistrācijas procedūras pabeigšanas Mājas lapā uz Aizņēmēja mobilo tālruni tiek nosūtīta īsziņa par reģistrācijas apstiprināšanu vai atteikumu.

3. Pieteikšanās Aizdevumam un lēmums par Aizdevuma izsniegšanu

3.1. Piesakoties Aizdevumam Mājas lapā, Aizņēmējs aizpilda elektronisko Pieteikuma formu un iesniedz to Mājas lapā. Aizņēmējs, kas piesakās Aizdevumam ar Pārstāvja starpniecību, aizpilda un iesniedz Aizņēmēja sagatavotu Pieteikumu kopā ar Datu subjekta piekrišanas noteikumiem Pārstāvim.

3.2. Aizņēmējs izvēlas Aizdevuma summu un termiņu, savukārt Aizdevējs nodrošina Aizņēmēju ar Eiropas patēriņa kredīta standartinformācijas veidlapu. Ja Aizņēmējs ir iesniedzis Pieteikumu ar Pārstāvja starpniecību, Aizdevējs sniedz visu informāciju atbilstoši Eiropas patēriņa kredīta standartinformācijas veidlapai telefoniski.

3.3. Aizdevējs izvērtē Aizņēmēja kredītspēju, balstoties uz Aizņēmēja iesniegto un publiskās datu bāzēs pieejamo informāciju. Aizdevējs ir tiesīgs pieprasīt no Aizņēmēja iesniegt papildu dokumentus vai informāciju, lai pārbaudītu Aizņēmēja datus. Aizdevējam nav pienākuma atdot saņemtos dokumentus.

3.4. Pēc visu dokumentu un informācijas saņemšanas, Aizdevējs pieņem lēmumu par Aizdevumu. Aizdevējs ir tiesīgs nepiešķirt Aizdevumu, nesniedzot Aizņēmējam jebkādu paziņojumu šajā sakarā. Aizdevējs apņemas informēt Aizņēmēju gadījumā, ja Pieteikums tiek noraidīts, pamatojoties uz informāciju, kas ir saņemta no publiskajām datu bāzēm, informējot Aizņēmēju par datubāzes izmantošanas rezultātiem un sniedzot ziņas par izmantoto datubāzi.

3.5. Aizdevējs var piešķirt mazāku vai iespējams – lielāku Aizdevuma summu, izvērtējot katru Aizņēmēju individuāli. Aizdevējs informē Aizņēmēju par piedāvātā Aizdevuma apmēru, Komisijas maksu un Atmaksas grafiku, gadījumā, ja Aizdevēja lēmums atšķiras no Pieteikumā norādītā. Puses vienosies par Aizdevuma apmēru un Atmaksas grafiku, izmantojot Līgumā īpaši noteiktos savstarpējās saziņas līdzekļus.

3.7. Gadījumā, ja Aizdevējs un Aizņēmējs vienojas par izmaiņām Aizdevuma apmērā un/vai Atmaksas grafikā, Aizdevējs nodrošina Aizņēmēju ar Eiropas patēriņa kredīta standartinformācijas veidlapu ar attiecīgajām izmaiņām un Atmaksas grafiku.

3.8. Aizņēmējs, kas ir iesniedzis Pieteikumu ar Pārstāvja starpniecību un kas ir pilnībā atmaksājis izsniegto aizdevumu, pamatojoties uz šo Pieteikumu, ir tiesīgs iesniegt nākamo Pieteikumu telefoniski, ja vien Aizdevējs tam ir piekritis. Šāds Pieteikums tiks uzskatīts par pienācīgi iesniegtu/saņemtu, un Aizņēmēja identitāte – par pārbaudītu saskaņā ar Aizdevēja noteikto kārtību. Aizdevējs izvērtē šādus Pieteikumus, ievērojot Līguma 3. daļā noteikto kārtību, un Aizdevumam, kas tiek izsniegts saskaņā ar šādu Pieteikumu, tiek piemēroti šie Aizdevuma līguma vispārīgie noteikumi.

4. Līguma noslēgšana un Aizņēmēja apliecinājumi

4.1. Līgums ir noslēgts ar brīdi, kad Aizdevējs ir pieņēmis pozitīvu lēmumu par Aizdevuma piešķiršanu. Aizdevējs apņemas informēt Aizņēmēju par apstiprinoša lēmuma pieņemšanu.

4.2. Līguma noslēgšanas brīdī vai gadījumā, ja Aizņēmējs ir iesniedzis Pieteikumu ar Pārstāvja starpniecību, pēc tam, kad Līgums ir noslēgts vienojoties telefoniski, Aizņēmējam pa e-pastu tiek nosūtīti Speciālie noteikumi, Vispārīgie noteikumi, Atmaksas grafiks un Eiropas patēriņa kredīta standartinformācijas veidlapa. Ja Aizņēmējam nav e-pasta vai, ja Aizņēmējs lūdz, visi dokumenti tiek nosūtīti Aizņēmējam pa pastu.

4.3. Līguma darbības laikā Aizņēmējs ir tiesīgs pieprasīt no Aizdevēja Līguma noteikumus un Aizdevējs apņemas nodot tos Aizņēmējam, izmantojot kādu pastāvīgu informācijas nesēju.

4.4. Iesniedzot Pieteikumu, Aizņēmējs apliecina, ka:

4.4.1. Līguma noslēgšana ir Aizņēmēja brīvas gribas izpausme, un tas nav noslēgts Trešo personu ietekmes rezultātā vai kādu citu ārkārtas faktoru, vai ārkārtas vajadzību ietekmes rezultātā;

4.4.2. Aizdevējam iesniegtā informācija par Aizņēmēju ir patiesa un tiesiska un var tikt pārbaudīta, pamatojoties uz dokumentiem;

4.4.3. Aizņēmēja finanšu stāvoklis ļauj Aizņēmējam noslēgt šo Līgumu un uzņemties Līgumā paredzētās saistības;

4.4.4. Aizņēmējs ir rūpīgi iepazinies ar Līguma Vispārīgiem noteikumiem un Eiropas patēriņa kredīta standartinformācijas veidlapu, un minētie noteikumi ir tam saprotami, kā arī apliecina Aizņēmēja tiesības saņemt no Aizdevēja detalizētu (papildu) informāciju Līguma sakarā;

4.4.5. Pieteikuma iesniegšanas laikā Aizņēmējs neatrodas alkoholisko, narkotisko, psihotropo, toksisko vielu ietekmē.

5. Aizdevēja saistības un Aizdevuma izsniegšana

5.1. Pēc Līguma noslēgšanas Aizdevējam ir pienākums izsniegt Aizdevumu.

5.2. Aizdevējs izsniedz Aizdevumu, ieskaitot Aizdevuma summu Aizņēmēja norādītajā bankas kontā. Pēc pārskaitījuma veikšanas tiks uzskatīts, ka Aizņēmējs ir saņēmis Aizdevumu.

5.3. Aizdevējs Mājas lapā un Eiropas patēriņa kredīta standartinformācijas veidlapā norāda Gada procenta likmi (GPL) katram Aizdevumam. Aizdevējs aprēķina gada procenta likmi saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām.

6. Rēķinu izrakstīšana un samaksas kārtība

6.1. Aizņēmējam ir pienākums veikt Aizdevuma, Komisijas maksas, Procentu un citu maksājumu samaksu atbilstoši Atmaksas grafikam un saskaņā ar Aizdevēja izsniegtu rēķinu. Gadījumā, ja summas Atmaksas grafikā un rēķinā atšķiras, Aizņēmējam jāmaksā saskaņā ar izsniegto rēķinu. Aizņēmējs veic nepieciešamos maksājumus pārskaitījuma veidā uz rēķinā norādīto Aizdevēja bankas kontu.

6.2. Aizdevējs nosūta Aizņēmējam rēķinu elektroniski vai gadījumā, ja elektroniskā pasta adrese nav norādīta — pa pastu. Aizņēmējs piekrīt saņemt elektroniskus rēķinus un šāds rēķins ir derīgs bez paraksta. Rēķina nesaņemšana neatbrīvo Aizņēmēju no rēķinā norādīto maksājuma saistību savlaicīgas izpildes. Rēķina nesaņemšana neatbrīvo Aizņēmēju no pienākuma veikt visu izrakstīto rēķinu savlaicīgu samaksu. Jebkurš maksājums ir uzskatāms par veiktu dienā, kad summa ir ieskaitīta Aizdevēja kontā.

6.3. Gadījumā, ja kāda Atmaksas grafikā norādītā Aizdevuma atmaksāšanas diena iekrīt sestdienā, svētdienā vai valsts oficiāli noteiktā svētku dienā, kad kredītiestādes Latvijas Republikā parasti ir slēgtas, maksājums veicams nākamajā Darba dienā pēc sākotnēji noteiktās maksājuma dienas.

6.4. Veicot maksājumu, Aizņēmējam jānorāda maksājuma informāciju un Klienta numuru. Aizdevējs ir tiesīgs piemērot Cenrādī noteikto maksājuma izsekošanas maksu, gadījumā, ja Aizņēmēja norādītā maksājuma informācija ir neprecīza vai arī Aizņēmējs nav norādījis Aizņēmēja numuru. Gadījumā, ja šādā situācijā Aizdevējs nespēj identificēt maksājuma veicēju, tad šāds maksājums netiek uzskatīts par saņemtu līdz tā identifikācijas brīdim un Aizdevējam ir tiesības piemērot Aizņēmējam Procentus un Nokavējuma procentus līdz rēķina samaksai.

6.5. Aizņēmēja veiktie maksājumi Aizdevējam tiek izmantoti veicamo maksājumu segšanai sekojošā kārtībā: Procentu maksājumiem, Nokavējuma procentu maksājumiem, Komisijas maksām, Aizdevuma atmaksāšanai un līgumsodu, ja tie tiek piemēroti, un piedziņas izmaksu segšanai.

7. Kredīta brīvdienas un citi papildu pakalpojumi

7.1. Aizņēmējs ir tiesīgs izmantot kredīta brīvdienu pakalpojumu saskaņā ar Aizdevēja noteikumiem Pašapkalpošanās sistēmā, maksājot Aizdevējam Cenrādī noteikto kredīta brīvdienu pakalpojuma maksu.

7.2. Aizņēmējs ir tiesīgs izmantot arī citus Aizdevēja piedāvātos pakalpojumus, ievērojot Aizdevēja noteiktos noteikumus. Pakalpojuma apraksti un cenrādis pieejami Aizdevēja mājas lapā un/vai Aizņēmēja Pašapkalpošanās sistēma. Pēc Aizdevēja piedāvājuma, Aizņēmējs var izvēlēties paaugstināt Aizdevuma summu vai pagarināt Aizdevuma termiņu. Šādas izmaiņas tiks uzskatītas par Līguma grozījumiem.

8. Procenti, Komisijas maksas un Nokavējuma procenti

8.1. Aizdevējs ir tiesīgs iekasēt no Aizņēmēja Procentus, Komisiju maksas un Nokavējuma procentus saskaņā ar Līgumu. Aizņēmējam ir pienākums atmaksāt visus maksājumus saskaņā ar Līgumā noteikto.

8.2. Procenti tiek aprēķināti katru dienu, piemērojot Aizņēmuma likmi un ņemot vērā faktisko dienu skaitu mēnesī, pieņemot, ka gadā ir 360 dienas. Procenti un Komisijas maksa tiek maksāta katru mēnesi saskaņā ar izrakstīto rēķinu un atbilstoši Atmaksas grafikam.

8.3. Ja vien ir savienojams ar citiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, gadījumā, ja kāds maksājums netiek veikts rēķinā norādītajā samaksas termiņā vai arī kādas citas summas netiek samaksātas noteiktajos termiņos, Aizdevējs ir tiesīgs piemērot Nokavējuma procentus un pieprasīt to samaksu.

8.4. Aizņēmējs veic samaksu par visiem izmantotajiem papildu pakalpojumiem apmērā, kas ir norādīts Līguma vai Aizdevēja Cenrādī, kas ir spēkā šāda pakalpojuma izmantošanas dienā.

9. Citi Aizņēmēja pienākumi

9.1. Aizņēmējs ir tiesīgs veikt Aizdevuma pirmstermiņa atmaksu pilnā apmērā vai daļēji pirms noteiktā atmaksas termiņa, samaksājot Komisijas maksu, uzkrātos Procentus (kas aprēķināti līdz dienai, kad tiek izpildītas saistības), Aizdevuma pamatsummu un Nokavējuma procentus (ja piemērojami). Lai noskaidrotu maksājamās summas apmēru, Aizņēmējs apņemas vienu dienu pirms šāda maksājuma veikšanas sazināties ar Aizdevēju elektroniski vai pa telefonu, izmantojot Līguma 15.2. punktā norādīto kontaktinformāciju.

9.2. Aizņēmējs apņemas izmantot Aizdevumu Pieteikumā norādītajam mērķim.

9.3. Aizņēmējs apņemas informēt Aizdevēju 5 (piecu) dienu laikā par:

9.3.1. jebkādām izmaiņām Aizņēmēja kontaktinformācijā vai personas datos (vārda, uzvārda, adreses, tālruņa numura, elektroniskās pasta adreses maiņa);

9.3.2. par apstākļiem, kas samazina vai potenciāli varētu samazināt Aizņēmēja maksātspēju vai kredītspēju, kā arī par esošajām vai potenciālajām līgumsaistību izpildes grūtībām;

9.3.3. ikvienu apstākli, kas pasliktina vai potenciāli varētu pasliktināt Aizņēmēja finanšu stāvokli, tajā skaitā ikvienu šķīrējtiesas vai tiesas procesu, vai izpildu darbībām, ko ierosinājis vai kas ir ierosinātas pret Aizņēmēju.

10. Neizpildes gadījumi un neizpildes konstatēšana

10.1. Aizdevējs ir tiesīgs pieprasīt Aizdevuma, Procentu, Komisijas maksas un citu maksājumu samaksu pilnā apmērā, iesniedzot rakstveida paziņojumu, ja:

10.1.1. kāda Līgumā noteiktā maksājuma kavējums sasniedz vismaz 15 dienas un maksājums netiek veikts;

10.1.2. Aizņēmējs ir iesniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju, kas ir veicinājusi vai ietekmējusi Aizdevuma piešķiršanu;

10.1.3. Aizņēmēja maksātnespējas gadījumā;

10.2. Iestājoties kādam no Līguma 10.1. punktā noteiktajiem neizpildes gadījumiem, Aizdevējs ir tiesīgs izbeigt šo Līgumu, bet Līguma 10.1.2. un 10.1.3. punkta pārkāpuma gadījumā arī piemērot līgumsodu maksimāli 10% apmērā no kavētās Aizdevuma pamatsummas, nepiedzenot zaudējumus. Līguma izbeigšanas gadījumā Aizņēmējs atmaksā Aizdevumu, uzkrātos Procentus, Komisijas maksas un citus piemērotos maksājumus un maksas nekavējoties pēc Aizdevēja rakstveida paziņojuma saņemšanas.

10.3. Līgumā noteikto maksājuma saistību neizpildes gadījumā Aizdevējs ir tiesīgs īstenot piedziņas pasākumus. Aizņēmējs piekrīt, ka piedziņas pasākumu īstenošanai Aizdevējs ir tiesīgs piesaistīt ārpakalpojumu sniedzējus, kas ieguvušas licenci parādu atgūšanas pakalpojumu sniegšanai. Aizņēmējs apzinās, ka parāda piedziņa ir saistīta ar papildu izmaksām, un Aizņēmējam ir pienākums atlīdzināt radušos izdevumus, kas ir saistīti ar piedziņas procesu saskaņā ar piemērojamām tiesībām, faktiskajām pakalpojumu izmaksām un parāda atgūšanas sniedzēju rēķinu.

10.4. Aizdevējs patur tiesības informēt Trešās personas, kuras uztur attiecīgas datu bāzes, par Aizņēmēja maksājuma saistību neizpildi.

11. Atbildības ierobežojumi un nepārvarama vara

11.1. Neviena no Pusēm nav atbildīga par zaudējumiem, kas radušies Puses saistību neizpildes rezultātā, ko izraisa netipiski vai neparedzami šķēršļi, kas ir ārpus attiecīgās Puses kontroles, ar nosacījumu, ka ietekmētā Puse var pierādīt, ka tā, piemērojot pienācīgu rūpību, nespēja pārvarēt vai novērst šādus šķēršļus. Ietekmētā Puse apņemas nekavējoties informēt otru Pusi par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos un to pamatojumu.

11.2. Aizdevējs nav atbildīgs par tādu saistību neizpildi, ko izraisa Interneta vai pakalpojumu darbības pārtraukumi, ko izraisa netieši vai izrietoši bojājumi.

11.3. Aizdevējs ir tiesīgs pārtraukt pakalpojumu sniegšanu jebkurā brīdī un neturpināt jaunu aizdevumu izsniegšanu.

12. Atteikuma tiesības

12.1. Aizņēmējs ir tiesīgs atteikties no Līguma 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas vai arī skaitot no dienas, kad Aizņēmējs ir saņēmis Līgumu papīra formā vai elektroniski. Aizņēmējs piekrīt tam, ka Aizdevējs uzsāk Līguma izpildi nekavējoties pēc tā noslēgšanas. Līguma grozījumi nepiešķir Aizņēmējam atteikuma tiesības.

12.2. Lai izmantotu savas atteikuma tiesības, Aizņēmējs iesniedz Aizdevējam rakstveida paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Lai šāda atteikšanās no Līguma stātos spēkā, Aizņēmējs apņemas 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu iesniegšanas atmaksāt saņemto Aizdevuma summu, uzkrātos Procentus par to laika posmu, kurā Aizņēmējs ir lietojis Aizdevumu,, un kompensēt Aizdevējam neatmaksājamās izmaksas, kuras Aizdevējs veicis publiskajām varas institūcijām. Līgums paliek spēkā, ja šāds maksājums netiek veikts 30 (trīsdesmit) dienu laikā.

12.3. Puses vienojas, ka gadījumā, ja Aizņēmējs atsakās no Līguma, automātiski tiks izbeigtas arī saistītās vienošanās par papildu pakalpojumu sniegšanu. Gadījumā, ja pēc atteikšanās no Līguma Aizņēmējs vēlas saglabāt saistītās vienošanās spēkā esamību, tas apņemas informēt Aizdevēju par iepriekš minēto 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīšanas.

13. Līguma grozījumi

13.1. Aizdevējs ir tiesīgs vienpusēji grozīt Aizņēmuma likmi un piemērojamos komisijas maksājumus, ja šādas izmaiņas ir pamatotas ar Aizdevēja iekšējā kredītriska vai šāda riska pārvaldības pieaugumu/samazinājumu vai citu izmaksu pieaugumu/samazinājumu.

13.2. Aizdevējs apņemas informēt Aizņēmēju par Līgumā vienpusēji izdarītajiem grozījumiem, t.sk. par grozījumiem Aizņēmuma likmē un piemērojamos komisijas maksājumos, 1 (vienu) mēnesi pirms šādu izmaiņu stāšanās spēkā, un šādas izmaiņas stāsies spēkā pēc minētā 1 (viena) mēneša perioda beigām. Aizņēmējs ir tiesīgs nepiekrist paredzētajiem grozījumiem un izbeigt Līgumu minētā 1 (viena) mēneša perioda laikā, informējot Aizdevēju par iepriekš minēto rakstveidā.

13.3. Aizdevējs ir tiesīgs vienpusēji grozīt Līguma noteikumus, gadījumā, ja šādu izmaiņu pamatā ir grozījumi patērētāju kreditēšanu reglamentējošajos tiesību aktos, un šādi Līguma grozījumi ir nepieciešami, lai nodrošinātu atbilstību attiecīgajiem grozījumiem patērētāju kreditēšanu reglamentējošajos tiesību aktos. Aizdevējs iepriekš informēs Aizņēmēju par šādām izmaiņām. Aizņēmējs ir tiesīgs nekavējoties izbeigt Līgumu gadījumā, ja tas nepiekrīt šādām izmaiņām.

13.4. Aizdevējs patur tiesības vienpersoniski izdarīt izmaiņas Cenrādī ar tūlītēju spēku, iesniedzot Aizņēmējam attiecīgu paziņojumu.

14. Līguma termiņš un tā izbeigšana

14.1. Līgums ir spēkā līdz pilnīgai Līgumā noteikto līdzēju saistību izpildei.

14.2. Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts, pamatojoties uz 13.2. un 13.3. apakšpunktu, Aizņēmējs apņemas veikt Aizdevuma atmaksu saskaņā ar spēkā esošo Atmaksas grafiku.

15. Aizņēmēja atbalsta pasākumi, strīdu izskatīšana un piemērojamie tiesību akti

15.1. Aizņēmējam, kas ir iesniedzis Pieteikumu Mājas lapā, Līguma darbības laikā tiek nodrošināta iespēja lejupielādēt Līguma dokumentāciju, izmantojot Pašapkalpošanās sistēmu. Aizņēmējam, kas ir iesniedzis Pieteikumu ar Pārstāvja starpniecību, pēc tam, kad Līgums ir noslēgts vienojoties telefoniski, pa e-pastu tiek nosūtīti Speciālie noteikumi, Vispārīgie noteikumi, Atmaksas grafiks un Eiropas patēriņa kredīta standartinformācijas veidlapa. Ja Aizņēmējam nav e-pasta vai, ja Aizņēmējs telefoniski lūdz, visi dokumenti tiek nosūtīti Aizņēmējam pa pastu.

15.2. Puses ir izteikušas vēlmi risināt visus strīdus un domstarpības, kas rodas Līguma sakarā, savstarpēju pārrunu ceļā. Domstarpību un citu jautājumu, kas skar Aizņēmēja un Aizdevēja attiecības, gadījumā, Aizņēmējs var sazināties ar Aizdevēja klientu apkalpošanas dienestu: e-pasts: info@credit24.lv vai arī zvanot uz Aizņēmēju apkalpošanas dienesta tālruni: 20140014. Gadījumā, ja Puses nespēj atrisināt radušos strīdu savstarpēju pārrunu ceļā, jebkura no Pusēm ir tiesīga nodot strīdu izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā.

15.3. Aizdevēja uzraudzības iestāde ir Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, kas atrodas Rīga, Brīvības iela 55, LV-1010. Aizdevējam saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības centra 2016.gada 20.oktobra lēmumu Nr. NK–2016-51 ir izsniegta speciālā atļauja (licence) Nr. NK–2016–042 patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai Latvijas Republikā, kas ir derīga no 2016.gada 9.novembra uz nenoteiktu laiku.

15.4. Aizdevējs ir reģistrējis Datu Valsts Inspekcijā personas datu apstrādi un saņēmis apliecību Nr.001596.

15.5. Līguma darbību un saistītos jautājumus regulē Latvijas Republikas tiesību akti.

16. Nobeiguma noteikumi

16.1. Visi paziņojumi Pusēm šī Līguma sakarā tiek noformēti latviešu valodā un tiek nosūtīti uz pasta vai e-pasta adresi un Aizņēmējs var nosūtīt paziņojumus Aizdevējam, izmantojot faksu uz numuru, kas norādīts Aizdevēja mājas lapā. Paziņojumu nodošanai Puses ir tiesīgas izmantot arī Pašapkalpošanās sistēmu, savukārt Aizdevējs ir tiesīgs sūtīt paziņojumus uz Aizņēmēja tālruni ar īsziņu vai mobilo aplikāciju starpniecību. Puses vienojas, ka paziņojumiem, kas nodoti ar Pašapkalpošanās sistēmas starpniecību, ir tāds pats juridiskais spēks kā rakstveidā noformētiem paziņojumiem, kas nosūtīti pa pastu, elektronisko pastu vai faksu.

16.2. Paziņojums tiks uzskatīts par saņemtu, ja saņemts nosūtīšanas apliecinājums, vai, ja tas nosūtīts vēstulē — 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc nosūtīšanas, un 1 (vienas) kalendārās dienas laikā, ja nosūtīts elektroniski vai izmantojot Pašapkalpošanās sistēmu.

16.3. Aizdevējs ir tiesīgs nodot ar šo Līgumu nodibinātos prasījumus pret Aizņēmēju, ieskaitot cesijas tiesības, jebkurai Trešajai personai bez Aizņēmēja piekrišanas.

16.4. Aizdevējs ir tiesīgs ieķīlāt Aizdevēja prasījumus pret Aizņēmēju par labu jebkurai Trešajai personai pēc Aizdevēja ieskatiem, bez Aizņēmēja piekrišanas. Parakstot šo Līgumu, Aizņēmējs sniedz Aizdevējam un Trešajai personai, kuras labā Aizdevējs ir ieķīlājis no Līguma izrietošās tiesības, neatsaucamu piekrišanu veikt tā personas datu apstrādi apmērā, kādā tas ir nepieciešams Aizdevēja un Trešās personas prasījumu apmierināšanai.