JOUSTOLIMIITTI –LUOTON YLEISET LUOTTOEHDOT

 1. 1. Joustolimiitin hakeminen
  1. 1.1. Asiakkaan tulee täyttää verkkohakemus osoitteessa www.credit24.fi hakeakseen Joustolimiittiä. Asiakkaan on annettava kaikki vaaditut tiedot oikein, oikeaan aikaan ja Luotonantajan vaatimassa muodossa. Asiakkaan tulee antaa vain sellaisia tietoja, joiden oikeellisuus voidaan tarkistaa Luotonantajan hyväksymistä asiakirjoista.
  2. 1.2. Voidakseen täyttää luottohakemuksen Asiakkaalla on oltava pankkitili jossakin seuraavista pankeista: Nordea, Danske Bank, Osuuspankki ja paikalliset pankit, Aktia, Säästöpankit, S-Pankki, Tapiola Pankki ja Handelsbanken. Luotonantaja tunnistaa Asiakkaan verkossa kunkin pankin verkkopankin avulla.
  3. 1.3. Luotonantajan on arvioitava Asiakkaan luottokelpoisuutta ennen luottopäätöksen tekemistä sekä tarvittaessa luottorajan korotushakemuksen yhteydessä sen arvioimiseksi, kykeneekö Asiakas täyttämään Luottosopimuksen mukaiset velvoitteensa. Luotonantaja käyttää arvioinnissa Asiakkaan tuloja ja muita taloudellisia olosuhteita koskevia tietoja, kuten Asiakkaan antamia tietoja sekä julkisissa rekistereissä saatavilla olevia tietoja. Täyttämällä luottohakemuksen Asiakas antaa Luotonantajalle oikeuden varmentaa Asiakkaan henkilöllisyyden ja muut Asiakasta koskevat henkilö- ja / tai luottotiedot.
  4. 1.4. Luotonantajalla on oikeus edellyttää Asiakasta toimittamaan asiakirjoja (kuten kopio palkkalaskelmasta tai veroilmoituksesta tai muusta laissa sallitusta asiakirjasta) voidakseen varmentaa Asiakkaan luottohakemuksessa antamat tiedot. Asiakas voi toimittaa asiakirjoja Luotonantajalle postitse, faksitse tai skannatun kopion sähköpostitse. Luotonantajalla ei ole velvollisuutta palauttaa toimitettuja asiakirjoja, mikäli Luotonantaja hylkää luottohakemuksen. Luotonantaja ei ole vastuussa kadonneesta postista tai viestinnän virheistä tai mistään asiakirjojen toimittamiseen liittyvistä kustannuksista.
  5. 1.5. Luotonantaja tekee luottohakemukseen liittyvän päätöksensä vasta saatuaan kaikki pyydetyt asiakirjat. Luotonantajalla on oikeus ja harkintavalta olla myöntämättä luottoa syytä ilmoittamatta. Luotonantaja ilmoittaa Asiakkaalle, jos Luottohakemus hylättiin julkisista rekistereistä saatujen luottotietojen perusteella.
  6. 1.6. Asiakas saa nämä Yleiset ehdot sekä Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot -lomakkeen pysyvässä muodossa (.pdf-tiedosto) ennen Luottosopimuksen voimaanastumista. Asiakkaan tulee ladata tai tulostaa mainitut asiakirjat ja lukea ja harkita niitä huolellisesti. Asiakkaalla on oikeus kysyä ja Luotonantajalla on velvollisuus antaa asiakirjoja koskevia tietoja tai selvennyksiä.

 

 1. 2. Luottosopimuksen solmiminen ja Asiakkaan vahvistukset
  1. 2.1. Asiakkaan ja Luotonantajan välinen Luottosopimus katsotaan solmituksi, kun Luotonantaja on tehnyt positiivisen luottopäätöksen. Luotonantaja ilmoittaa Asiakkaalle Joustolimiitin myöntämistä koskevasta positiivisesta päätöksestä.
  2. 2.2. Luottosopimus koostuu Henkilökohtaisista ehdoista, näistä Yleisistä ehdoista, Asiakkaan Joustolimiittihakemuksesta ja Vakiomuotoisten eurooppalaisten kuluttajaluottotietojen lomakkeesta. Sopimuksen solmimisen yhteydessä Asiakkaalle lähetetään Henkilökohtaiset ehdot, Yleiset ehdot ja Vakiomuotoinen eurooppalainen kuluttajaluottotietojen lomake. Yleiset ehdot ja Henkilökohtaiset ehdot ovat milloin tahansa saatavissa Credit24 Online-palvelussa.
  3. 2.3. Asiakkaalla on oikeus pyytää Luottosopimuksen ehdot Luotonantajalta veloituksetta Luottosopimuksen voimassaoloaikana. Luotonantaja välittää Luottosopimuksen ehdot Credit24 Online-palvelun välityksellä tai toimittaa ne Asiakkaan sähköpostiosoitteeseen tai kirjallisesti Luotonantajan tiedossa olevaan Asiakkaan osoitteeseen tai muulla pysyvällä tavalla.
  4. 2.4. Luottosopimus on etäsopimus, joka on solmittu käyttäen etäviestimiä, ja se sitoo Osapuolia.
  5. 2.5. Solmiessaan Luottosopimuksen Asiakas vakuuttaa, että:
   1. 2.5.1. Asiakas on tehnyt Joustolimiittihakemuksen ja solminut Luottosopimuksen vapaasta tahdostaan ja ilman Kolmansien osapuolten vaikutusta;
   2. 2.5.2. Asiakkaan Luottoa hakiessaan esittämät tiedot tuloistaan ja menoistaan ovat totuudenmukaiset ja laillisesti pätevät;
   3. 2.5.3. Asiakas pystyy todentamaan tulo- ja menotietonsa milloin vain Luottosopimuksen voimassaoloaikana pätevillä asiakirjoilla, mikäli Luotonantaja sitä pyytää;
   4. 2.5.4. Asiakkaan taloudellinen tilanne mahdollistaa Luottosopimuksen solmimisen ja siitä syntyviin velvoitteisiin sitoutumisen;
   5. 2.5.5. Asiakas on huolellisesti perehtynyt ja ymmärtänyt Yleiset luottoehdot sekä Vakiomuotoisten eurooppalaisten kuluttajaluottotietojen lomakkeen, ja tunnistaa oikeutensa saada lisätietoja Luotonantajalta Luottosopimuksesta ja Asiakkaan Luottosopimukseen liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista;
   6. 2.5.6. Asiakas on ymmärtänyt Luottosopimuksen sisällön täysimääräisesti ja hyväksyy sen ehdot;
   7. 2.5.7. Asiakas sitoutuu ilmoittamaan Luotonantajalle viipymättä kaikista muutoksista, jotka koskevat yllä mainittuja vakuutuksia.

 

 1. 3. Joustolimiitin myöntäminen
  1. 3.1. Sopimuksen solmimisen myötä Asiakkaalle myönnetään Joustolimiitti-luotto Henkilökohtaisissa ehdoissa määritellyn suuruisena.
  2. 3.2. Joustolimiitin enimmäismäärää ja sovellettavaa Korkokantaa, Tilinhoitomaksua ja muita Luottoon liittyviä maksuja voidaan muuttaa Osapuolten välisellä sopimuksella sekä yksipuolisesti kohdassa 14 säädetyn   mukaisesti. Tällaista muutosta pidetään tämän Sopimuksen muutoksena ja Luotonantaja toimittaa Asiakkaalle Henkilökohtaiset ehdot, joissa täsmennetään Joustolimiittiin sovellettavien ehtojen sovitut muutokset.
  3. 3.3. Luotonantajalla on oikeus olla myöntämättä Joustolimiittiluottoa, jos Asiakkaan pankkitilin tiedoissa ilmenee ristiriitaisuuksia tai jos Asiakas ei ole Joustolimiitin hakemuksessa mainitun pankkitilin omistaja.

 

 1. 4. Nostot
  1. 4.1. Asiakas voi käyttää Joustolimiittiään tekemällä Credit24 Online-palvelun kautta nostopyynnön sen jälkeen, kun Asiakas on täyttänyt kaikki edellytykset Luotonantajaa tyydyttävällä tavalla, mukaan lukien kaikkien Luotonantajan edellyttämien asiakirjojen esittäminen. Luotonantajalla on oikeus yksipuolisesti määritellä noston vähimmäismäärä ja nostoon liittyvät edellytykset.
  2. 4.2. Asiakkaan nostama summa vähennetään Luottorajasta välittömästi ja Luottoa suurennetaan nostetulla summalla. Nostettaessa Luottoa ei Luottorajan enimmäismäärää saa ylittää. Luotonantaja hylkää Asiakkaan noston, mikäli pyydetyn noston määrä yhdessä takaisin maksamattoman Luoton kanssa ylittää Luottorajan.
  3. 4.3. Luotonantajalla on oikeus estää Joustolimiitin käyttö, hylätä nosto ja estää kaikki tulevat nostot, jos:
   1. 4.3.1. on syytä epäillä Luottotilin oikeudetonta tai laitonta käyttöä tai petosta;
   2. 4.3.2. on olemassa turvallisuuteen tai riskiin liittyviä syitä, jotka Luotonantajan on otettava huomioon;
   3. 4.3.3. Asiakas jättää maksamatta Luottosopimuksen mukaisia summia;
   4. 4.3.4. Asiakas rikkoo muulla tavalla Luottosopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan;
   5. 4.3.5. Asiakas rikkoo jotain muuta Asiakkaan ja Luotonantajan välistä sopimusta;
   6. 4.3.6.Luotonantajan perustellun ja vastuullisen näkemyksen mukaisesti riski, että Asiakas ei pysty täyttämään maksuvelvollisuuksiaan on kasvanut tai tulee kasvamaan merkittävästi. Tällainen riski on kasvanut merkittävästi esimerkiksi, mutta ei ainoastaan, kun
    1. (a) Asiakkaan taloudellinen tila on heikentynyt tai tulee Luotonantajan perustellun näkemyksen mukaan heikkenemään niin, että sillä voi olla olennainen heikentävä vaikutus Asiakkaan kykyyn täyttää Luottosopimukseen liittyvät velvollisuutensa
    2. (b) Asiakas on maksukyvytön;
    3. (c) Asiakas on hakenut velkojen järjestelyä, velkasaneerausta tai konkurssia;
    4. (d) Asiakkaalle on määrätty holhooja tai hän on edunvalvonnassa;
    5. (e) Asiakas on merkitty luottotietorekisteriin velvollisuutensa laiminlyöneenä asiakkaana;
    6. (f) Asiakas ei asu enää pysyvästi Suomessa;
    7. (g) Asiakas ilmoittaa Luotonantajalle muutosta ulkomaille tai Asiakkaan osoite ei ole enää voimassa, Asiakkaan osoite on postilokero tai poste restante (noutoposti).
  4. 4.4. Luotonantaja ilmoittaa Asiakkaalle nostojen hylkäämisestä tai estämisestä Credit24 Online-palvelun, sähköpostin ja / tai tekstiviestin avulla etukäteen, paitsi, jos käyttöoikeuden lakkauttaminen välittömästi on välttämätöntä väärinkäytösten tai vahinkojen estämiseksi taikka rajoittamiseksi, jolloin ilmoitus tehdään viimeistään viipymättä lakkauttamisen jälkeen. Luotonantaja lopettaa nostojen estämisen tai hylkäämisen, kun epäämiseen johtaneita syitä ei ole enää olemassa. Luotonantaja ei ole vastuussa mistään vahingoista, jotka aiheutuvat nostojen hylkäämisestä ja/tai estämisestä.
  5. 4.5. Luotonantaja vastaa Luoton nostamiseen liittyvien pankkitoimintojen palvelumaksuista, lukuun ottamatta Asiakkaan pankin palvelumaksua Asiakkaan tilille tilitettävien varojen siirrosta, jonka maksaa Asiakas.
  6. 4.6. Luotonantajalla on oikeus hylätä nosto ja lakata myöntämästä varoja Luottorajan puitteissa, jos Luotonantajan sisäinen luottoriski on kohonnut ja jos Luotonantajan perustellun näkemyksen mukaan Luottorajan myöntämisen jatkamisella olisi merkittävä vaikutus Luotonantajan asemaan.

 

 1. 5. Luottotilin hoito
  1. 5.1. Asiakas hoitaa Luottotiliään Credit24 Online-palvelussa.
  2. 5.2. Asiakas pääsee Credit 24 Online-palveluun käyttämällä joko verkkopankkitunnuksiaan tai Asiakasnumeroa ja salasanaa.
  3. 5.3. Credit24 Online-palvelun avulla Asiakas voi:
   1. 5.3.1. nähdä Luottotilin tilanteen;
   2. 5.3.2. saada tietoja käytetystä Luotosta ja käytettävissä olevasta Luottorajasta, Asiakkaan suorittamista nostoista, Kuukausittaisista vähimmäismaksuista, maksamattomista summista jne.;
   3. 5.3.3. saada Luotonantajalta viestejä ja ilmoituksia;
   4. 5.3.4. lähettää Luotonantajalle Luottosopimuksen irtisanomista tai peruuttamista koskevia ilmoituksia ja muita niihin liittyviä ilmoituksia.
  4. 5.4. Osapuolet sopivat, että Credit24 Online-palvelun kautta suoritetuilla toimilla tai lähetetyillä ilmoituksilla on sama laillinen pätevyys kuin kirjallisilla, paperitulosteena tai sähköpostitse tai faksitse lähetetyillä ilmoituksilla.

 

 1. 6. Laskutus ja takaisinmaksut
  1. 6.1. Asiakas on velvollinen maksamaan Luotonantajalle laskussa ilmenevän summan. Asiakkaalta laskutetaan vähintään Kuukausittaisen vähimmäismaksun määrä, edellyttäen, ettei yhtään laiminlyöntiä ole meneillään.
  2. 6.2. Luotonantaja toimittaa Asiakkaalle laskun jokaisena kuukautena, jona Asiakkaalla on laskun päivämääränä maksamatonta Luottoa, maksuja tai Korkoja. Laskun saapumatta jääminen ei vapauta Asiakasta velvollisuudesta maksaa avoimet saatavat ajallaan. Laskua ei lähetetä, jos laskutuskuukaudella ei ole lainkaan avoinna olevaa Luottoa. Luotonantajalla on kuitenkin oikeus olla laskuttamatta Asiakkaalta joka kuukausi maksamatonta Luottoa, maksuja tai Korkoja esimerkiksi mahdollisten kampanjoiden yhteydessä.
  3. 6.3. Osapuolet sopivat, että Kuukausittaista vähimmäismaksua voidaan muuttaa joka kerta, kun Asiakas nostaa enemmän Luottoa tai käyttää maksullisia lisäpalveluja. Asiakkaalle ilmoitetaan jokaisesta Kuukausittaisen vähimmäismaksun muutoksesta laskussa tai Credit24 Online-palvelun välityksellä.
  4. 6.4. Luotonantaja lähettää laskun Asiakkaalle sähköpostitse tai, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu, postitse.
  5. 6.5. Asiakkaan on maksettava Kuukausittainen vähimmäismaksu ja muut Luottosopimuksen mukaan maksettavaksi erääntyvät summat laskuun merkittyyn eräpäivään mennessä. Asiakkaan on merkittävä selvästi maksun yksityiskohdat ja laskun viitenumero maksaessaan laskua.
  6. 6.6. Asiakkaalla on oikeus muuttaa laskun eräpäivää Luotonantajan määrittelemin ehdoin.
  7. 6.7. Asiakkaan Luotonantajalle maksamat summat kohdistetaan seuraavasti: ensimmäisenä Tilinhoitomaksu, toisena kaikkien Asiakkaan laskutuskuukauden aikana ostamien lisäpalvelujen maksut, kolmantena kertynyt Korko, neljäntenä Luotto, viidentenä Perintäkulut, kuudentena Viivästyskorko ja muut maksut.
  8. 6.8. Luotonantajalla on oikeus periä Palveluhinnastossa määritelty selvitysmaksu maksun selvittämisestä, jos Asiakas on antanut virheellisiä tietoja maksun yhteydessä tai ei ole merkinnyt laskun viitenumeroa, ja Luotonantajan on selvitettävä maksua.
  9. 6.9. Jos Luotonantaja ei kykene tunnistamaan henkilöä, joka on suorittanut Luottoon liittyvän maksun, koska maksuasiakirja on täytetty puutteellisesti, Asiakkaan ei katsota täyttäneen asianmukaisesti velvollisuuttaan maksaa Luotto ja muut summat takaisin, ennen kuin Asiakas voidaan tunnistaa asianmukaisesti. Asiakas on velvollinen maksamaan Korkoa ja muita maksuja vastaavalta viivästyneeltä ajalta.
  10. 6.10. Takaisinmaksut suoritetaan siinä valuutassa, joka on Henkilökohtaisten ehtojen mukaisesti Joustolimiitin valuutta.
  11. 6.11. Asiakas vastaa Luoton ja muiden summien takaisinmaksuun liittyvän tilisiirron tai käteismaksun pankkitoimintojen palvelumaksuista, paitsi maksusta, joka aiheutuu Luotonantajan pankissa Luotonantajan tilille siirrettävien varojen tilittämisestä, jonka maksaa Luotonantaja.

 

 1. 7. Maksuvapaakuukausi ja ennenaikainen takaisinmaksu
  1. 7.1. Asiakas voi käyttää maksuvapaatakuukauttaLuotonantajan määrittelemin erityisehdoin. Asiakas voi käyttää maksuvapaatakuukautta ainoastaan, jos käsillä ei ole Luottosopimuksen rikkomistilannetta ja muut maksuvapaatakuukautta koskevat erityisehdot täyttyvät. Asiakkaan on maksettava maksuvapaatakuukautta koskeva, Palveluhinnastossa määritelty maksu Luotonantajalle.
  2. 7.2. Asiakkaalla on oikeus hakea maksuvapaakuukausi tietylle laskulle Credit24 Online-palvelun kautta laskun eräpäivään saakka. Jos maksuvapaakuukausi myönnetään, Kuukausittaisen vähimmäismaksun, Korkojen ja mahdollisten muiden maksujen maksaminen siirretään seuraavaan kuukauteen.
  3. 7.3. Asiakkaalla on oikeus maksaa pois Luotto, maksut ja Korko ilman rajoituksia tai lisämaksuja milloin vain Luottosopimuksen voimassaoloaikana.
  4. 7.4. Asiakkaalla on myös oikeus maksaa Luotto osittain takaisin ja valita kunkin laskutuskuukauden osalta maksun määrä sillä edellytyksellä, että määrä on vähintään Kuukausittainen vähimmäismäärä ja että Asiakas suorittaa kuukausittaiset maksut viimeistään eräpäivänä.

 

 1. 8. Korko, maksut ja viivästyskorko
  1. 8.1. Luotonantajalla on oikeus periä Asiakkaalta Korkoa, Tilinhoitomaksua, Nostopalkkiota ja muita maksuja ja palkkioita, joista on sovittu Luottosopimuksessa ja / tai jotka on määritelty Palveluhinnastossa. Asiakkaalla on velvollisuus maksaa kaikki nämä summat Luottosopimuksen mukaisesti.
  2. 8.2. Asiakkaan on maksettava Korkoa Luotonantajalle maksamattoman Luoton osalta Korkokannan mukaan. Korko lasketaan päivittäin, se perustuu Korkokantaan ja kuukauden päivien todelliseen lukumäärään ja 360-päiväiseen vuoteen. Korko maksetaan kuukausittain Luotonantajan esittämän laskun mukaisesti.
  3. 8.3. Asiakkaan on maksettava Tilinhoitomaksuna kuukausittain Henkilökohtaisissa ehdoissa määritelty summa. Asiakkaan on maksettava Nostopalkkiota Henkilökohtaisissa ehdoissa määritellyllä laskemistavalla laskettuna. Tilinhoitomaksu ja Nostopalkkio maksetaan kuukausittain Luotonantajan esittämän laskun mukaisesti.
  4. 8.4. Luotonantajalla on oikeus alkaa laskea ja vaatia Viivästyskoron maksamista, jos vähintään Kuukausittaista vähimmäismaksua ei ole maksettu laskun eräpäivään mennessä tai muita maksettavia summia ei ole maksettu eräpäivään mennessä. Asiakkaalla on velvollisuus maksaa Viivästyskorkoa jokaiselta viivästyneeltä päivältä Luottoon sovellettavan Korkokannan mukaisesti yhteensä 180 päivän ajalta eräpäivästä lukien. 180 päivän umpeuduttua Viivästyskorkona käytetään korkolaissa mainittua korkokantaa.
  5. 8.5. Asiakkaan on maksettava muistutuskirjeestä 5 euroa tai mikä tahansa muu sovellettavassa laissa säädetty summa, kun laskun eräpäivästä on kulunut 14 päivää. Luotonantajalla on oikeus lähettää muistutuskirje sähköpostitse.
  6. 8.6. Asiakkaan on maksettava pyytämistään ja Luotonantajan suorittamista lisäpalveluista Luottosopimuksessa tai Luotonantajan palvelun käyttämisen päivämääränä voimassa olevassa Palveluhinnastossa määritelty hinta.
  7. 8.7. Asiakkaan on maksettava kaikki perintään liittyvät maksut ja kulut sovellettavien lakien mukaisesti, sekä palvelut, jotka perintäyhtiö on suorittanut ja laskuttanut.
  8. 8.8. Luotonantajalla on oikeus muuttaa yksipuolisesti ja välittömästi voimaan astuen Palveluhinnastoa ilmoittamalla siitä Asiakkaalle. Korkokanta, Tilinhoitomaksu ja Nostopalkkio voivat muuttua näiden Yleisten ehtojen kohdan 15 mukaisesti. Korkokannan alentaminen astuu heti voimaan.
  9. 8.9. Mikäli Asiakas sopii ostavansa Luottosopimukseen liittyvän lisäpalvelun, voi Luotonantaja veloittaa tähän palveluun liittyvät Palveluhinnastossa määritellyt palkkiot ja / tai maksut Luottorajasta, jos kyseisen lisäpalvelun ehdoissa niin erityisesti määritellään.

 

 1. 9. Todellinen vuosikorko (APR)
  1. 9.1. Todellinen vuosikorko (APR) on korko, joka saadaan laskemalla luoton kustannukset Luottorajan määrän vuosittaisena korkona ottaen huomioon Enimmäistakaisinmaksuajan ja olettaen, että Korkokanta ja palkkiot ja maksut pysyvät muuttumattomina koko Luottosopimuksen ajan ja että Luotto maksetaan takaisin Luottosopimuksessa sovitulla tavalla. Korko ja Tilinhoitomaksu otetaan mukaan laskelmaan.
  2. 9.2. Luoton kustannukset, joihin viitataan kohdassa 9.1, viittaavat siihen Koron, palkkioiden, maksujen ja muiden kulujen kokonaismäärään, joka on Luotonantajan tiedossa ja Asiakkaan maksettavana tämän Luottosopimuksen perusteella.
  3. 9.3. Laskettaessa APR:ää Luotonantaja lähtee seuraavista oletuksista:
   1. 9.3.1. Luottoraja otetaan käyttöön mahdollisimman nopeasti ja täydessä laajuudessaan ja maksetaan takaisin yhtäläisissä osissa kyseisen Joustolimiittiluoton Enimmäistakaisinmaksuajan puitteissa;
   2. 9.3.2. sopimukseen liittyvät velvollisuudet täytetään sovittujen ehtojen mukaisesti sovittuna aikana.

 

 1. 10. Asiakkaan muut velvollisuudet

 

  1. 10.1. Asiakas sitoutuu ilmoittamaan 5 (viiden) päivän kuluessa Luotonantajalle seuraavista asioista:
   1. 10.1.1. kaikki Asiakkaan yhteystietoja koskevat muutokset (esimerkiksi nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite jne.). Jos Asiakas ei ilmoita Luotonantajalle tällaisesta muutoksesta, on Luotonantajalla oikeus hankkia itsenäisesti Asiakkaan yhteystiedot ja veloittaa siitä Palveluhinnastossa määritellyn maksun mukaisesti;
   2. 10.1.2. kaikki asiat, jotka vähentävät tai voivat vähentää Asiakkaan maksukykyä tai muuttavat Asiakkaan luottokelpoisuutta;
   3. 10.1.3. kaikki oikeudelliset toimenpiteet, jotka on käynnistetty Asiakkaan toimesta tai suunnattu Asiakasta vastaan, mikäli ne voivat heikentää Asiakkaan taloudellista tilannetta;
   4. 10.1.4. uudet velkasitoumukset ja / tai muut taloudelliset velvoitteet, joihin Asiakas on sitoutunut Kolmansille osapuolille.

 

 1. 11. Laiminlyönnit ja laiminlyöntien huomioiminen
  1. 11.1. Luotonantajalla on oikeus välittömästi estää Joustolimiitin käyttö, mikäli:
   1. 11.1.1. on käynyt ilmi, että Asiakas on esittänyt Luotonantajalle vääriä tietoja; tai
   2. 11.1.2. jokin kohdassa 4.3. määritellyistä tilanteista on käsillä.
  2. 11.2. Luotonantajalla on oikeus Asiakkaan maksuviivästyksen tai muun sopimusrikkomuksen johdosta vaatia maksuerää, joka muuten ei ole erääntynyt tai saattaa voimaan muu erityinen seuraamus. Luotonantaja saa vedota sanottuun oikeuteen, kun maksu on viivästynyt vähintään kuukauden ja on edelleen suorittamatta. Muuksi sopimusrikkomukseksi katsotaan muun muassa, mutta ei niihin rajoittuen, virheellisten tai harhaanjohtavien tietojen antaminen Luoton hakemisen yhteydessä. Luotonantaja voi käynnistää vastaavat seuraamukset myös silloin, kun Asiakas kuolee tai hakeutuu velkajärjestelyyn.
  3. 11.3. Vaadittaessa maksueriä, jotka muuten eivät ole erääntyneet, Luotonantaja saa periä kokonaisuudessaan Luottosopimuksessa yksilöidyt, kyseisen Luoton perustamiseen liittyvistä toimista aiheutuneet todelliset kulut. Luotonantajan saatavaa laskettaessa ei-erääntyneistä maksueristä on vähennettävä se osa luottokustannuksista, joka kohdistuu käyttämättä jäävään luottoaikaan.
  4. 11.4. Luoton erääntyminen tulee voimaan neljän viikon tai, jos Asiakkaalle on aiemmin huomautettu viivästyksestä tai muusta sopimusrikkomuksesta, kahden viikon kuluttua siitä, kun erääntymistä koskeva ilmoitus on jätetty tai lähetetty Asiakkaalle. Jos Asiakas tämän ajan kuluessa maksaa viivästyneen määrän tai oikaisee muun sopimusrikkomuksen, erääntyminen raukeaa.
  5. 11.5. Luotonantajalla on oikeus alkaa kerryttää ja vaatia Viivästyskorkoa eräpäivää seuraavasta päivästä, jos laskun osalta ei ole maksettu vähintään Kuukausittaista vähimmäismaksua ja / tai jotkin muut summat ovat maksamatta eräpäivän jälkeen. Viivästyskorko lasketaan näiden Yleisten ehtojen kohdan 9.4 mukaisesti.
  6. 11.6. Luotonantajalla on oikeus ryhtyä perintätoimenpiteisiin, jos Luottosopimuksen mukaista maksuvelvollisuutta rikotaan, ilman erillistä ilmoitusta Asiakkaalle.
  7. 11.7. Luotonantaja on informoinut Asiakkaalle, että velan perintä aiheuttaa Asiakkaalle lisäkustannuksia ja Asiakkaan on korvattava Luotonantajalle kaikki velan perintään liittyvät kulut.
  8. 11.8. Luotonantajalla on oikeus raportoida maksuvelvollisuuksien laiminlyömisestä luottotietorekisteriin, jos maksun viivästyminen on kestänyt vähintään 60 (kuusikymmentä) päivää alkuperäisestä eräpäivästä ja vähintään 3 (kolme) viikkoa on kulunut siitä, kun Luotonantaja on lähettänyt Asiakkaalle kirjallisen maksukehotuksen, jossa on muistutettu maksuhäiriötietojen ilmoittamisesta ja merkitsemisestä luottotietorekisteriin sekä maksuhäiriötietojen tallentamista koskevista edellytyksistä.
  9. 11.9. Luotonantaja ei vaadi Luottoa maksettavaksi, päätä Luottosopimusta tai ilmoita maksuvelvollisuuden laiminlyömisestä luottotietorekisteriin, jos maksuviivästys johtuu sairaudesta, työttömyydestä tai muusta siihen verrattavasta Asiakkaasta riippumattomasta seikasta, paitsi jos tämä viivästyksen kesto ja muut olosuhteet huomioon ottaen olisi Luotonantajalle ilmeisen kohtuutonta. Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa Luotonantajalle välittömästi tällaisesta seikasta ja esittää tällaisen seikan olemassaolon ja luonteen todistavat asiakirjat.

 

 1. 12. Henkilötietojen käsittely
  1. 12.1. Asiakkaiden tietoja käsitellään asiakassuhteen ja muun asiallisen yhteyden perusteella luottamuksellisesti IPF:n asiakasrekisterissä laskutusta, asiakassuhteen hoitoa, suoramarkkinointia sekä IPF:n toiminnan kehittämistä varten. Tietoja voidaan luovuttaa ulkopuolisille siinä määrin kuin soveltuvat lait sallivat sekä tarvittaessa viranomaisille ja henkilötietojen tarkastuksesta, laskutuksesta ja perinnästä vastaaville tahoille. Asiakas voi toteuttaa tarkastusoikeutensa ja suoramarkkinoinnin kielto-oikeutensa ottamalla yhteyden IPF:n asiakaspalveluun. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä löytyy rekisteriselosteesta.
  2. 12.2. Asiakas antaa nimenomaisen suostumuksensa sille, että Luotonantaja saa asioida Bisnode Finland Oy:n ja / tai Suomen Asiakastieto Oy:n kanssa liittyen näiden ylläpitämään luonnollisten henkilöiden positiiviseen luottotietorekisteriin eli rekisteriin, jossa käsitellään tietoja kuluttajien ottamista luotoista. Suostumus kattaa sekä sen, että Luotonantaja luovuttaa rekisteriin Asiakasta koskevia tietoja Luotonantajalta otettuihin Luottoihin liittyen, että vastaavien tietojen vastaanottamisen rekisteristä liittyen Asiakkaan muilta luotonantajilta ottamiin luottoihin. Vastaava asiointioikeus on muiden tahojen kanssa, jotka ylläpitävät positiivisia luottotietorekistereitä nyt tai tulevaisuudessa.

 

 1. 13. Peruuttamisoikeus
  1. 13.1. Asiakkaalla on oikeus peruuttaa Luottosopimus 14 (neljäntoista) kalenteripäivän kuluessa Luottosopimuksen solmimisesta tai päivästä, jona Asiakas on saanut Luottoa koskevat ennakkotiedot ja Luottosopimuksen kirjallisena tai sähköisesti. Asiakas suostuu täten peruuttamattomasti siihen, että Luotonantaja alkaa täyttää Luottosopimusta heti, kun se on solmittu Luottosopimuksen mukaisesti ja ennen niiden 14 (neljäntoista) päivän kulumista, joiden aikana Asiakkaalla on oikeus peruuttaa Luottosopimus. Luottosopimuksen täyttämisen aloittaminen ei poista Asiakkaan oikeutta peruuttaa sopimus.
  2. 13.2. Peruuttaakseen Luottosopimuksen Asiakkaan on toimitettava Luotonantajalle kirjallinen peruutusilmoitus 14 (neljäntoista) kalenteripäivän kuluessa Luottosopimuksen solmimisesta tai päivästä, jona Asiakas sai Luottosopimuksen, Luotonantajan rekisteröityyn osoitteeseen tai sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@credit24.fi. Peruutusilmoituksen tulee sisältää seuraavat tiedot:
   1. (a) Asiakkaan etu- ja sukunimi;
   2. (b) Asiakkaan henkilötunnus;
   3. (c) ilmoitus Luottosopimuksen peruutuksesta;
   4. (d) ilmoituksen allekirjoittamisaika ja -paikka; ja
   5. (e) Asiakkaan käsin kirjoitettu allekirjoitus, jos ilmoitus lähetetään Luotonantajan rekisteröityyn osoitteeseen.
  3. 13.3. Luotonantaja estää Luottorajan käytön välittömästi vastaanotettuaan Asiakkaan peruuttamisilmoituksen.
  4. 13.4. Jotta peruuttaminen on pätevä, Asiakkaan on palautettava Luotonantajalle Luottosopimuksen nojalla saamansa varat ja suoritettava korko ajalta, jonka luotto on ollut Asiakkaan käytettävissä sekä korvattava Luotonantajalle sellaiset maksut, jotka Luotonantaja on maksanut viranomaisille Luottosopimuksen tekemisen johdosta ja joita viranomainen ei maksa takaisin Luotonantajalle. Asiakkaan on hoidettava edellä yksilöidyt suoritukset viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen lähettämisestä. Jos edellä mainittuja summia ei makseta Luotonantajalle 30 päivän määräajassa, peruutus raukeaa ja Sopimus jää voimaan täysimääräisesti.
  5. 13.5. Luottosopimuksen peruuttaminen aikaansaa automaattisesti myös kaikkien Luottosopimukseen liittyvien liitännäispalveluiden peruuntumisen, mikäli liitännäispalvelujen tarjoajana on Luotonantaja tai Kolmas osapuoli sen ja Luotonantajan välisen sopimuksen tai muun järjestelyn perusteella. Jos Asiakas haluaa säilyttää liitännäispalveluista koskevan sopimuksen voimassa Luottosopimuksesta vetäytymisestä huolimatta, hänen on ilmoitettava siitä Luotonantajalle 30 päivän kuluessa peruutusilmoituksen lähettämisestä.
  6. 13.6. Asiakkaalla ei oikeutta peruuttaa Luottosopimusta sopimusmuutosten teon yhteydessä.

 

 1. 14. Luottosopimuksen muutokset
  1. 14.1. Luotonantajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa Luottosopimuksen Yleisiä ehtoja. Luotonantaja ilmoittaa Asiakkaalle muutoksista kirjallisesti käyttäen sähköpostia tai Credit24 Online-palvelua.
  2. 14.2. Luotonantajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa Luottorajan määrää sekä sovellettavia maksuja ja perustellusta syystä Korkoa. Luotonantajalla on oikeus muuttaa Luottorajan summaa ja sovellettavia maksuja, jos se on perusteltua Luotonantajan sisäisen luottoriskin kasvamisen tai vähenemisen tai riskin hallinnan tai muiden kulujen kasvun vuoksi.
  3. 14.3. Luotonantajan on ilmoitettava Asiakkaalle kaikista Luottosopimuksen muutoksista 1 (yksi) kuukausi ennen näiden muutosten voimaantuloa. Muutos astuu voimaan ja on pätevä 1 (yhden) kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä Asiakkaalle tässä kohdassa sovitun mukaisesti.
  4. 14.4. Asiakkaalla on oikeus olla suostumatta tuleviin muutoksiin ja irtisanoa Luottosopimus yllä kohdassa 14.3 määritellyn 1 (yhden) kuukauden jakson kuluessa. Asiakkaan on ilmoitettava Luotonantajalle kirjallisesti haluttomuudestaan suostua muutoksiin ja halustaan irtisanoa Luottosopimus ennen muutosten voimaantuloa. Jos Asiakas ei hyväksy muutoksia, mutta ei ilmaise haluaan irtisanoa Luottosopimusta, on Luotonantajalla oikeus irtisanoa Luottosopimus alla olevan kohdan 15.3 mukaisesti.
  5. 14.5. Luotonantajalla on oikeus estää Luottorajan käyttö välittömästi estämällä Nostot sen jälkeen, kun Asiakas on ilmoittanut, ettei hyväksy Luottosopimuksen muutoksia.
  6. 14.6. Luotonantajalla on oikeus muuttaa Luottosopimuksen ehtoja yksipuolisesti ilman 1 (yhden) kuukauden ennakkoilmoitusaikaa, jos kuluttajaluottoa tai muita Luottosopimuksesta johtuvia suhteita säätelevät lait tai normit muuttuvat ja Luottosopimuksen muuttaminen johtuu uusien lakien tai normien käyttöönotosta. Luotonantajan on ilmoitettava Asiakkaalle etukäteen kyseisistä muutoksista. Asiakkaalla on oikeus lopettaa Luottosopimus välittömästi, jos hän ei hyväksy muutoksia.
  7. 14.7. Jos Luottosopimus päätetään yllä olevissa kohdissa 14.4 ja 14.5 määritellyn mukaisesti, on Asiakkaan maksettava Luotto takaisin lopettamishetkellä voimassa olevan Kuukausittaisen vähimmäismaksujen aikataulun mukaisesti. Asiakkaalla on milloin vain oikeus maksaa Luotto takaisin nopeammin.
  8. 14.8. Luottosopimusta voidaan muuttaa Osapuolten välisellä sopimuksella, jos toinen Osapuolista on tehnyt toiselle Osapuolelle ehdotuksen Luottosopimuksen muuttamiseksi ja se Osapuoli, jolle ehdotus tehtiin, on hyväksynyt tämän ehdotuksen.

 

 1. 15. Sopimuksen kesto ja päättyminen
  1. 15.1. Joustolimiitti on jatkuva luotto ja Luottosopimus toistaiseksi voimassa oleva sopimus.
  2. 15.2. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Luottosopimus milloin vain syytä ilmoittamatta esittämällä Luotonantajalle ilmoituksen kirjallisesti tai Credit24 Online-palvelun välityksellä vähintään 1 (yksi) kuukausi etukäteen.
  3. 15.3. Luotonantajalla on oikeus irtisanoa Luottosopimus milloin vain syytä ilmoittamatta esittämällä Asiakkaalle ilmoituksen kirjallisesti tai Credit24 Online-palvelun välityksellä vähintään 2 (kaksi) kuukautta etukäteen.
  4. 15.4. Jos Luottosopimus päätetään Luottosopimuksen kohtien 15.2 ja 15.3 mukaisesti, Asiakkaalla on oikeus maksaa Luotto takaisin ja maksaa Korko sekä maksut niiden sopimusehtojen mukaisesti, jotka olivat voimassa irtisanomisilmoituksen ajankohtana. Luottosopimus pysyy joka tapauksessa voimassa niin kauan kuin Asiakas ei ole maksanut kaikkia maksamattomia maksuja.
  5. 15.5. Luotonantajalla on oikeus purkaa Sopimus yksipuolisesti ja vaatia Luoton koko maksamattoman summan välitöntä takaisin maksamista ja kertyneen Koron, Tilinhoitomaksun ja Viivästyskoron sekä muiden sellaisten maksujen ja palkkioiden maksamista, jotka kuuluvat maksettaviksi purkamisilmoituksen vastaanottohetkellä, jos kyseessä on jokin Yleisten ehtojen kohdassa 11 määritelty tapahtuma tai laiminlyönti. Asiakkaalla on oikeus päättää Luottosopimus milloin vain välittömin vaikutuksin silloin, kun Luottoa ja muita maksuja ja palkkioita ei ole maksamattomina.

 

 1. 16. Vastuun rajoittuminen ja ylivoimainen este
  1. 16.1. Osapuoli ei ole vastuussa velvollisuuksiensa täyttämättä jättämisen aiheuttamasta vahingosta, joka johtuu epätavallisesta tai ennakoimattomasta esteestä, johon se ei voi vaikuttaa, jos kyseinen Osapuoli voi todistaa, ettei se voinut ehkäistä tai poistaa seurauksia vaadittavaa huolellisuutta noudattamalla. Luotonantaja ei ole myöskään vastuussa vahingosta, jos sen Luottosopimukseen perustuvien velvollisuuksien täyttäminen on ristiriidassa sen muusta lainsäädännöstä johtuvien velvollisuuksien kanssa. Osapuolen on ilmoitettava viipymättä toiselle Osapuolelle ylivoimaisesta esteestä sekä sen syystä.
  2. 16.2. Luotonantaja ei ole vastuussa muista lainaan liittyvistä palvelutoiminnoista, palveluista, tuotteista tai viestintä- ja matkapuhelinverkoista. Luotonantaja ei ole vastuussa palveluhäiriöistä, joista aiheutuu epäsuoria tai välillisiä vahinkoja. Luotonantajalla on oikeus keskeyttää Joustolimiitti-palvelu milloin vain ja lopettaa uusien luottojen myöntäminen ilman ilmoitusta.

 

 1. 17. Loppusäännökset
  1. 17.1. Osapuolet eivät saa paljastaa Luottosopimukseen liittyviä tietoja Kolmansille osapuolille ilman toisen Osapuolen kirjallista etukäteissuostumusta. Sopimusehdot saa paljastaa ilman toisen Osapuolen suostumusta, jos toinen Osapuoli rikkoo Luottosopimusta ja ehtojen paljastaminen on välttämätöntä Luottosopimuksen noudattamisen täytäntöön panemiseksi ja / tai Luotonantajan vaatimusten tyydyttämiseksi, sekä jos ehtojen ilmaisemista säädetään lainsäädännössä tai Luottosopimuksessa.
  2. 17.2. Kaikki Osapuolten Luottosopimukseen liittyvät ilmoitukset on lähetettävä kirjallisesti suomen kielellä, ilmoitettuun posti- tai sähköpostiosoitteeseen. Osapuolet voivat lähettää ilmoituksia myös Credit24 Online-palvelun kautta ja Luotonantaja voi lähettää ilmoituksia tekstiviesteinä. Ellei Luottosopimuksessa muuta sovita, on toiselle Osapuolelle ilmoitettava kirjallisesti posti- tai sähköpostiosoitteen muutoksesta välittömästi, ei kuitenkaan myöhemmin kuin 3 (kolmen) kalenteripäivän kuluessa osoitteen muuttumisesta.
  3. 17.3. Ilmoitus katsotaan toimitetuksi:
   1. 17.3.1. kun ilmoitus on todisteellisesti toimitettu;
   2. 17.3.2. lähetettäessä kirjattuna kirjeenä, 5 (viiden) kalenteripäivän kuluttua ilmoituksen lähetyspäivästä;
   3. 17.3.3. lähetettäessä ilmoitus sähköpostitse tai Credit24 Online-palvelun kautta, 1 (yhden) kalenteripäivän kuluttua ilmoituksen lähetyspäivästä.
  4. 17.4. Luotonantajalla on oikeus siirtää tämä Luottosopimus tai Luottosopimuksesta Asiakasta vastaan syntyvät sopimuksenmukaiset vaatimukset, mukaan lukien oikeus edelleen luovuttamiseen, Kolmansille osapuolille, ilman siitä ilmoittamista Asiakkaalle tai ilman tämän hyväksyntää.
  5. 17.5. Luotonantajalla on oikeus siirtää sopimuksenmukaiset vaatimuksensa Asiakasta kohtaan ilman Asiakkaan erillistä suostumusta Luotonantajan harkintansa mukaan valitsemalle Kolmannelle osapuolelle.
  6. 17.6. Kaikki ilmoitukset ennen Luottosopimuksen solmimista ja Luottosopimuksen aikana annetut tiedot on esitettävä suomen kielellä.

 

 1. 18. Määritelmät

Mikäli näissä yleisissä luottoehdoissa (”Yleiset ehdot”) ei täsmennetä toisin, on termeillä seuraava merkitys:

Asiakas tarkoittaa luonnollista henkilöä, joka asuu vakituisesti Suomessa, on vähintään 19 vuoden ikäinen ja täyttää Suomen kansalaisen kriteerit, jolla on suomalainen matkapuhelinliittymä, osoite Suomessa ja pankkitili Suomessa rekisteröidyssä pankissa ja joka on solminut Luottosopimuksen Luotonantajan kanssa.

Asiakastili Luotonantajan tietokantaansa luoma, Asiakkaaseen liitetty tili, joka sisältää tietoja Luottorajasta, Kuukausittaisesta vähimmäismaksusta, Luotosta sekä kertyvästä korosta tai muista maksuista sekä Asiakkaan suorittamista maksuista.

Enimmäistakaisinmaksuaika tarkoittaa Henkilökohtaisissa ehdoissa määriteltyä aikaa, jonka kuluessa Asiakkaan on maksettava Luotto takaisin.

Henkilökohtaiset ehdot tarkoittavat kirjallista asiakirjaa, joka sisältää Luottorajan henkilökohtaiset ehdot kuten Luottorajan määrän, Koron, Nostopalkkion ja Tilinhoitomaksun.

Credit24 Online-palvelu tarkoittaa Luotonantajan internetsivuillaan tarjoamaa palvelua, jonka avulla Asiakas voi hallinnoida Luottotiliään, nostaa varoja Luottorajan puitteissa ja vastaanottaa viestejä sekä Sopimuksen muutoksia koskevia ilmoituksia.

Korko tarkoittaa Asiakkaan Luoton käytöstä Luotonantajalle maksamaa kuukausittaista korkoa.

Korkokanta on Henkilökohtaisissa ehdoissa kyseiselle Luottorajalle määritelty kuukausittaisen Koron määrä.

Kolmas Osapuoli tarkoittaa luonnollista tai juridista henkilöä, joka ei ole Sopimuksen Osapuoli.

Kuukausittainen vähimmäismaksu tarkoittaa vähimmäismäärää, joka Asiakkaan on maksettava Luotonantajalle kultakin laskutuskuukaudelta, jolloin Luottoa on maksamatta. Kuukausittaiseksi vähimmäismaksuksi lasketaan kiinteä summa, joka on maksettava kuukausittain takaisin, jotta koko Luotto voidaan maksaa takaisin Joustolimiitin ehtojen sallimassa Enimmäistakaisinmaksuajassa. Kuukausittainen vähimmäismaksu koostuu pääomasta, kertyneestä korosta ja Tilinhoitomaksusta sekä muista Luottosopimuksen mukaan maksettavaksi tulevista maksuista.

Luotto tarkoittaa Asiakkaan nostamien varojen sitä kokonaismäärää, jota Asiakas ei ole maksanut takaisin.

Luotonantaja tarkoittaa yhtiötä IPF Digital Oy, Y-tunnus 1979999-1, osoite Runeberginkatu 5, 00100 Helsinki, puh.: 0800 144 344 / faksi: 01 0752 0068, sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@credit24.fi.

Luottosopimus tarkoittaa jatkuvaa luottoa koskevan Joustolimiittiluoton luottosopimusta, joka koostuu luottosopimuksen Henkilökohtaisista Ehdoista, yleisistä luottoehdoista ja niiden liitteistä sekä edellä mainittujen muutoksista.

Luottoraja tarkoittaa Henkilökohtaisissa ehdoissa määriteltyä jatkuvan luoton enimmäismäärää, jonka Luotonantaja on myöntänyt Asiakkaalle ja jonka puitteissa Asiakas voi nostaa Luottoa. Asiakas voi tarkistaa Luottorajansa Credit24 Online-palvelusta milloin vain.

Nostopalkkio tarkoittaa maksua, joka Asiakkaan on maksettava Luotonantajalle nostaessaan Luottorajaan sisältyviä varoja.

Osapuolet ja Osapuoli tarkoittaa Luotonantajaa ja Asiakasta yhdessä tai erikseen.

Palveluhinnasto tarkoittaa internetissä osoitteessa www.credit24.fi saatavilla olevaa Luotonantajan kulloinkin voimassa olevaa ja Luotonantaja aika-ajoin yksipuolisesti muuttamaa hinnastoa.

Pankkipäivätarkoittaa kaikkia kalenteripäiviä maanantaista perjantaihin, paitsi suomalaisia uskonnollisia juhlapäiviä, itsenäisyyspäivää, vappupäivää, jouluaattoa ja juhannusaattoa ja mitä tahansa muita päiviä, joita ei muuten pidetä pankkipäivinä.

Tilinhoitomaksu tarkoittaa kuukausimaksua, jonka Asiakas maksaa Luotonantajalle siitä, että Luotonantaja hoitaa Asiakkaan Luottotiliä ja laskuttaa Asiakkaalta avoinna olevia Luoton saatavia.

Viivästyskorko tarkoittaa Asiakkaan Luotonantajalle maksettavaksi tulevaa päivittäistä viivästyskorkoa, joka aiheutuu pääoman, palkkioiden ja koron viivästyneestä maksusta.

 

 1. 19. Asiakastuki, riitojen ratkaisu ja sovellettava lainsäädäntö
  1. 19.1. Osapuolet ilmaisevat halunsa ratkaista kaikki Luottosopimukseen liittyvät riidat neuvotteluteitse. Kaikissa Luottosopimukseen liittyvissä erimielisyyksissä ja jos Asiakkaan suhteessa Luotonantajaan nousee muita kysymyksiä, on Asiakkaalla oikeus ottaa yhteyttä Luotonantajan asiakaspalveluun, sähköpostiosoite asiakaspalvelu@credit24.fi, tai soittaa Luotonantajan asiakaspalvelunumeroon 0800-144 344. Jos asiassa ei ole mahdollista saavuttaa sovinnollista ratkaisua Osapuolten välillä, on Asiakkaalla oikeus viedä asia Kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi tai nostaa vaihtoehtoisesti kanne Luotonantajaa vastaan Helsingin käräjäoikeudessa tai Asiakkaan suomalaisen kotipaikan käräjäoikeudessa.
  2. 19.2. Luotonantajaa valvova viranomainen on kuluttaja-asiamies ja Kilpailu- ja kuluttajavirasto (kkv.fi) ja KKV:n alaisuudessa paikallishallintovirastoina toimivat paikalliset aluehallintovirastot (avi.fi).
  3. 19.3. Luottosopimukseen ja siihen liittyviin asioihin sovelletaan Suomen lakia.

 

IPF Digital Oy

Runeberginkatu 5,

00100 Helsinki

Puh: 0800 144 344 / Fax: 01 0752 0068

S-posti: asiakaspalvelu@credit24.fi

Suomen kaupparekisteri, y-tunnus 1979999-1, päätoimiala: rahoitus